Més i millors relacions veïnals a Ciutat Vella

19/02/2017 12:07h

Redacció

El Pla de veïnatge a l’espai públic i les escales de veïns i el foment de les relacions de proximitat, que va començar a l’estiu, durarà tot l’any i s’adaptarà, mes a mes, a les necessitats de Ciutat Vella. El programa es començarà a aplicar a partir de la Setmana Santa i ha de permetre millorar les condicions de vida del veïnat del districte i garantir-hi l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.

A més d’ampliar a tot l’any aquest pla de convivència, el programa preveu, com a novetat, incorporar una mirada intercultural a les iniciatives que recull i treballar també en l’àmbit de les escales de veïns com a espai on es poden donar certes situacions que acaben generant problemàtiques en l’espai públic. D’altra banda, també millora la coordinació amb els serveis socials i de salut mental per detectar i derivar les persones en situació de vulnerabilitat. Igualment, es crearà un equip de treball compost de professionals de diversos camps perquè col·labori amb el pla.

Els objectius principals del programa són:

  • Teixir relacions de proximitat i veïnatge en l’espai públic i privat.
  • Vetllar pel descans veïnal.
  • Lluitar contra els mals usos dels habitatges i l’espai públic.
  • Millorar la qualitat de vida del veïnat del districte.
  • Facilitar i millorar la participació de les comunitats d’origen divers en la vida veïnal.
  • Buscar perfils de població absents per tenir-los en compte en el disseny de les polítiques públiques.
  • Acostar les polítiques públiques a les comunitats d’origen divers.
  • Recuperar altres usos de l’espai públic i facilitar-hi iniciatives comunitàries.

Així, aquest pla preveu tres àmbits d’actuació prioritària:

Espai públic: És l’eix central i vertebrador de la vida comunitària i, per tant, l’escenari de nous usos. En molts casos, esdevé una extensió del mateix domicili.
Escales de veïns: Cal tenir en compte la relació directa entre el que passa dins i fora de l’àmbit privat, i també el dret fonamental a una vida i un habitatge dignes. Es treballarà per garantir la convivència i el bon funcionament de les escales de veïns a fi de detectar i activar els serveis municipals necessaris per evitar mals usos, males pràctiques o situacions de vulnerabilitat.
Zones d’oci nocturn: Es treballarà de manera continuada per reduir els impactes negatius que l’oci nocturn provoca en la vida quotidiana dels veïns.

Un dels eixos essencials d’aquest pla és la mirada intercultural, ja que Ciutat Vella és el districte de la ciutat amb un nombre més elevat de persones d’origen divers. Això li aporta una gran riquesa cultural, però també incrementa la complexitat derivada de l’atenció a les necessitats específiques de cada comunitat. Per tant, a més de treballar-hi per la cohesió social i la convivència, també cal que s’hi reconeguin i s’hi potenciï la diversitat com un factor de vitalitat social, econòmica i cultural.

Més informació