El nucli antic de Sant Andreu queda protegit

El Plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui el Pla especial urbanístic per protegir i conservar el patrimoni històric del nucli antic del districte de Sant Andreu. Els vots favorables de tots els grups municipals tret de la CUP Capgirem Barcelona, que s’ha abstingut de votar, han donat llum verda a aquest text, que preveu la protecció de les façanes de 130 cases i obliga a fer-ne el manteniment.

26/05/2017 13:58h

Redacció

El pla especial ordena les condicions d’edificació de les 36 illes que configuren el conjunt del “poble antic” del districte de Sant Andreu i regula amb precisió on i de quina manera s’hi poden fer actuacions de remunta. Es passa d’un 48% de finques protegides al nucli antic del barri a un 58%. A més, nou edificis es catalogaran com a bé d’interès urbanístic (nivell C), i onze més, com a bé d’interès documental (nivell D).

També preveu que qualsevol actuació que afecti els espais enjardinats d’aquestes finques haurà d’obtenir prèviament un informe favorable de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

L’àrea protegida, d’unes 27 hectàrees, inclou el teixit històric més significatiu de Sant Andreu de Palomar i va des de la plaça d’Orfila fins a l’avinguda Meridiana, i des del carrer d’Ignasi Iglésias fins a la confluència del carrer de Grau amb Gran de Sant Andreu.

El pla aprovat concreta i desenvolupa la protecció dels elements històrics del nucli antic de Sant Andreu que ja es preveien en una modificació del Pla general metropolità (MPGM).