Mesures

Share
Mesura #1 - Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i noves centralitats.

Missió: Enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona.

Data presentació: juny de 2021

Descarrega’t la mesura

Línies d’acció:

1. Desplegament del Pla de centres cívics 2021-2023.

2. Consolidació, enfortiment i ampliació del programa Cultura Viva a través de l’ampliació dels projectes i les xarxes que actualment inclou l’impuls de nous projectes culturals en l’àmbit comunitari.

3. Desplegament del programa EQUICOM (Equipaments de proximitat com a motors d’acció comunitària) amb l’objectiu que els equipaments incorporin la mirada comunitària.

4. Foment de l’estratègia cultural del Pla de barris. En aquest sentit, tant l’ICUB com l’IMEB i el Consorci d’Educació de Barcelona han plantejat una estratègia conjunta per a la transformació de l’oferta educativa que inclou la cultura tant en els centres educatius com en altres espais d’educació no formal i espais de relació d’àmbit comunitari.

5. Promoció de la creació artística comunitària amb noves eines i espais de treball per ordenar i estructurar el suport i la promoció d’aquestes pràctiques.

6. Desenvolupament del programa Connexions en el marc de l’“Ampliem espais”. L’inici del curs 2020-2021 va requerir el condicionament d’espais públics i l’ús de sales i equipaments perquè els centres educatius poguessin dur a terme la seva activitat docent.

7. Consolidació i ampliació de la incorporació d’activitats i programacions a l’espai públic de tots els programes culturals de l’ICUB i dels grans esdeveniments. Aquesta línia vol seguir i consolidar el camí ja iniciat amb la descentralització en places i altres espais públics de diversos barris de part de la programació de la Biennal de Pensament “Ciutat oberta”, la Biennal Ciutat i Ciència o les Festes de la Mercè, entre d’altres.

Mesura #2 - Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural.

Missió: Impulsar el dret a la creació i a la producció cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

Data presentació: novembre de 2021

Descarrega’t la mesura

 

Línies d’acció:

1. Posada en pràctica d’un nou programa de beques per a la creació i la innovació en pràctiques culturals.

2. Obertura de la Casa de la Música de Barcelona, ubicada a l’actual sala Barts.

3. Creació d’un nou pla de residències artístiques , que passen de 5 a 20 allotjaments.

4. Disseny del programa de la Biennal d’Art Manifesta 2024.

5. Producció de noves eines de suport a la creació i l’experimentació artística a escala professional, a través de la xarxa de fàbriques de creació.

6. Reformulació de les convocatòries de subvencions i ajuts atorgats per l’ICUB.

7. Creació de nous mecanismes de suport públic per als processos de recerca i d’experimentació artística i cultural.

8. Implementació d’un pla de formació dirigit a professionals de la cultura sobre qüestions vinculades a gestió, models empresarials, emprenedoria i innovació.

9. Continuació del desplegament de la nova Oficina Ciutadana de la Cultura.

10. Impuls del programa Baixos de Protecció Oficial Cultural que permeti un lloguer assequible per a la instal·lació de tallers, espais per al treball cultural, l’assaig o l’exhibició d’activitats artístiques de format petit i mitjà.

11. Creació de la categoria d’Espais de Cultura Viva.

12. Ampliació del programa Barcelona Districte Cultural per incrementar-ne la programació i ampliar els espais de participació.

13. Dissenya i desplegament d’una campanya de comunicació institucional per fer difusió dels circuits d’exhibició dels equipaments i dels espais de proximitat i de format petit de la ciutat, i donar-los suport.

14. Implementació de la moneda complementària REC (Recurs Econòmic Ciutadà) Cultural per a la participació en activitats culturals de la ciutat.

15. Elaboració del projecte cultural Casa de l’Aigua per a la creació i la producció artística en l’àmbit musical i tecnològic.

16. Renovació del Consell de Cultura de Barcelona.

17. Impuls dels elements de la Guia de contractació pública social promoguda per l’Ajuntament de Barcelona el 2016 i reforç dels objectius de justícia social, sostenibilitat ambiental i codi ètic en la despesa pública.

Mesura #3 - Cultures populars: Dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social.

MissióEnfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals incorporant nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació..

Data presentació: maig de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. Crear un espai de coordinació municipal per al seguiment de programes , recursos i accions municipals en els àmbits de la interculturalitat, el feminisme i l’educació en matèria de cultura popular.

2. Desenvolupar un calendari festiu de cultura popular que sigui reflex de la diversitat cultural i desenvolupar accions de memòria i commemoratives que promoguin el reconeixement dels diferents elements referencials.

3. Desenvolupar un programa de cultura popular destinat a equipaments culturals que promogui la diversitat cultural amb una perspectiva intercultural.

4. Dissenyar programes educatius per als equipaments culturals i de proximitat centrats en la diversitat i la mediació cultural. El disseny i la implantació d’aquests programes s’ha de realitzar en aliança amb el tercer sector de la ciutat.

5. Iniciar el procés de reflexió i debat necessari per actualitzar el model de xarxa, la missió i els valors de les Cases de la Festa.

6. Desenvolupar un sistema d’informació a partir d’indicadors específics en l’àmbit de les cultures populars, posant èmfasi en la participació, la diversitat i el diàleg intercultural.

7. Dissenyar programes específics en l’àmbit de la cultura popular amb l’objectiu de lluitar contra el racisme, l’exclusió, la discriminació i l’estigmatització per raons de diversitat cultural o religiosa, d’origen, de gènere, funcional, d’edat, etc.

8. Dissenyar accions específiques de reconeixement de la diversitat de bagatges culturals i dels drets històrics del poble gitano.

9. Desenvolupar un programa de mesures de reconeixement dels pobles minoritzats en origen.

10. Crear i impulsar un grup de treball per festes majors [15] entre diferents àrees municipals i de districtes per tal d’ajudar a consolidar-les i desenvolupar la seva tasca entorn de l’accés i la participació cultural.

11. Unificar els criteris i els processos administratius segons tipologies d’actes per a la sol·licitud de llicències i permisos d’ús de l’espai públic.

12. Potenciar mecanismes per a la interlocució i acompanyament amb l’objectiu d’atendre les demandes dels diferents col·lectius de l’àmbit de les cultures populars, amb  independència de la forma amb què aquests col·lectius s’estructurin.

Mesura #4 - Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació i pràctica artística al llarg de la vida.

Missió: Avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de la vida de la ciutadania a través de la creació d’una política pública transversal entre els àmbits cultural i educatiu.

Data presentació: octubre de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. En el marc del Pla de barris, ampliació dels programes que vinculen cultura i educació amb el programa “Caixa d’eines”, de manera que es faciliti la implicació de les entitats del territori i es promogui la transformació educativa i l’equitat en els centres amb més necessitats educatives.

2. Portar a terme el projecte pilot de “Temps d’art” als centres educatius per tal de promoure processos de pràctica i creació artística interdisciplinaris dins de l’horari lectiu.

3. Ampliació dels programes municipals que promouen processos de creació artística dins dels centres educatius (En Residència, Tot Dansa, Escena Pilot) fins a arribar a oferir-ne un, com a mínim, a cada institut públic de la ciutat.

4. Impulsar el Programa d’acompanyaments i vinculacions als batxillerats d’arts escèniques i arts visuals de la ciutat. Aquest programa, adreçat als setze instituts amb aquests batxillerats, els relaciona amb equipaments i esdeveniments culturals de la ciutat per ajudar a completar la formació de l’alumnat.

5. Impuls d’un programa de suport a entitats i equipaments i d’ajudes a famílies per promoure activitats extraescolars de caràcter artístic i cultural.

6. Ampliació del nombre d’escoles municipals de música i arts, en les quals la música, el teatre o la dansa es relacionen directament com a eina expressiva.

7. Promoció d’activitats de suport i acompanyament als centres educatius i als projectes de sensibilització musical a escala comunitària, vinculades a equipaments culturals, com ara centres cívics, casals de barri i casals de joves i, sobretot, foment de projectes amb les escoles públiques, escoles de règim general i escoles bressol.

8. Transformació dels models i els equips dels serveis i programes educatius dels centres culturals i foment de la seva centralitat i reconeixement.

9. Potenciació de programes estables que connectin els centres culturals amb els centres educatius propers.

Mesura #5 - Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa.

Missió: Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques culturals de Barcelona; avançar en el dret a la participació equitativa i a la representació diversa d’identitats culturals des de la perspectiva feminista, aplicant la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les polítiques culturals de la ciutat.

Data presentació: març de 2022

Descarrega't la Mesura

Línies d’acció:

1. Eixamplar els indicadors d’usos culturals i de gestió pública amb perspectiva de gènere. Cal generar dades segregades per sexe en tots els centres a càrrec de l’Ajuntament.

2. Formar el personal municipal i de les institucions, consorcis i equipaments culturals. En coordinació amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps es crearà un programa de formació obligatori per a tot el personal, i s’adaptaran els continguts al rol que cada persona exerceixi.

3. Aplicació de la mirada de gènere als criteris de selecció de personal intern de l’ICUB i dels equipaments i organismes on participi, així com en les promocions internes, sobretot quan es tracti de càrrecs directius.

4. Creació de la Unitat de Transversalitat de Gènere dins l’estructura de l’ICUB, per tal de garantir el desenvolupament correcte de tots els canvis i protocols interns a fi d’aplicar la perspectiva de gènere a tota l’acció municipal.

5. Creació d’una comissió de gènere dins del Consell de Cultura.

6. Avaluació de beques, subvencions i ajuts amb perspectiva de gènere.

7. Elaboració d’informes d’impacte de gènere dels programes de despesa amb més pertinença al gènere i garantir uns pressupostos culturals amb aquesta perspectiva.

8. Garantia de la visibilització de la creació i el treball de les dones artistes i professionals establint l’exigència d’uns paràmetres de paritat en totes les programacions culturals en les quals intervingui l’Ajuntament.

9. Impuls i suport al relat amb perspectiva feminista dins la programació cultural de centres públics i festivals de ciutat, també en els centres amb la provisió de serveis externalitzada i en les institucions consorciades en què l’Ajuntament sigui una de les administracions presents.

10. Elaboració d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe per a tots els equipaments, els projectes, els programes, els festivals i les programacions que es facin des de l’Ajuntament o en què aquest intervingui.

11. Incorporació de la perspectiva de gènere a totes les activitats educatives que es duguin a terme des dels programes i equipaments culturals municipals.

12. Garantia d’un seguiment de les pautes marcades per la Guia de comunicació inclusiva elaborada per l’Ajuntament en totes les accions de comunicació (internes i externes) que s’executin des de l’Institut de Cultura o des de qualsevol equipament, projecte o organisme en el qual participi.

Mesura #6 - Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer.

Missió: Impulsar accions sostenibles per garantir el dret a la ciutat; impulsar l’espai públic com un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat, tot garantint el dret a la ciutat i a la participació cultural de forma sostenible.

Data presentació: maig de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. Execució de programes i d’intervencions culturals a les superilles de la ciutat (superilles culturals).

2. Avenços en el desenvolupament d’un urbanisme municipal amb perspectiva cultural. Aquesta mirada cultural ja s’ha tingut en compte en algunes de les transformacions urbanes dels darrers anys: per exemple, en el disseny de nous parcs com el de les Glòries.

3. Aplicació de la nova regulació de l’activitat de música al carrer. A partir de l’experiència de la regulació de l’activitat de música al carrer, s’està estudiant l’ampliació de l’ordenança per a l’impuls de les manifestacions a l’espai públic d’altres categories artístiques i culturals, com ara la dansa, el teatre, el circ, etcètera. 

4. Creació d’un programa de foment i suport a l’art urbà. Posada en funcionament del Centre d’Art i Creativitat Urbana “El Cilindre d’Horta” com a referent i espai motor d’aquest moviment artístic a la ciutat.

5. Desenvolupament del programa Línia Cultural Rambla amb la posada en marxa de Ràdio Rambles i Àgores Rambles.

6. Desbordament de l’espai físic dels equipaments culturals i obertura a l’espai públic.

7. Elaboració d’un programa d’accions culturals orientades a fer divulgació i sensibilització sobre l’emergència climàtica.

8. Consolidació i desplegament dels programes culturals de l’ICUB a l’espai públic per garantir l’accés del conjunt de la ciutadania, com ara la Mercè, les biennals de Ciència i Pensament i els festivals literaris, entre d’altres.

Mesura #7 - Cultura i drets digitals: instruments i polítiques per a l'accés al coneixement, la transparència i la innovació digital.

Missió: Impulsar els drets digitals a partir dels usos de les noves tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la participació, la transparència i l’accés a continguts culturals.

Data presentació: juny de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. Posada en funcionament d’un laboratori ciutadà. Aquest projecte s’ha iniciat al Canòdrom a través de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.

2. Impuls a projectes de col·laboració entre l’àmbit artístic i institucions científiques i de recerca.

3. Desenvolupament de protocols de transparència i l’Open Data a l’Administració municipal. Actualment l’Ajuntament i l’Institut de Cultura ja disposen de dades obertes per a consulta de la ciutadania; tanmateix, cal anar un pas més enllà en la millora dels protocols per facilitar encara més l’accés i l’ús de les dades.

4. Creació de nous dispositius pedagògics dirigits especialment a escoles i instituts amb la voluntat d’enfortir el dret a la informació amb una mirada crítica.

5. Afavorir les dades obertes (open data) dels fons i les propostes de les institucions públiques culturals, els consorcis i patronats i l’accés públic.

6. Promoció de la creació d’una plataforma digital municipal de codi obert.

7. Potenciació del programa Arxius Oberts per garantir que la ciutadania tingui accés a continguts culturals i a les dades dels equipaments culturals, i els pugui reutilitzar amb facilitat.

8. Elaboració d’una carta municipal de drets digitals, en consonància amb els documents actualment aprovats o en curs d’elaboració d’altres ciutats europees.

9. Garantia que s’aplica la regla de Public Money - Public Code que consisteix a garantir que el programari desenvolupat amb fons públics sigui en codi obert.

10. Impuls del sistema de connectivitat en equipaments de proximitat. L’objectiu d’aquesta línia és homogeneïtzar la connexió a internet mitjançant accessos de fibra òptica a tots els casals de barri.

11. Afavorir l’ús de la plataforma Decidim en els nous models de governança d’equipaments culturals de la ciutat.

Mesura #8 - Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar del patrimoni cultural de Barcelona.

Missió: Reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals, i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.

Data presentació: desembre de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. Consolidació de la taula “Educació i Museus”.

2. Creació de programes estables que reforcin la relació entre escoles i museus i que afavoreixin l’intercanvi i la interacció entre professionals d’ambdós àmbits.

3. Promoció de la creació de serveis de mediació i interrelació comunitària.

4. Implantació del Pla de gènere i museus en el qual s’està treballant actualment, en tots els estrats de la tasca feta pels museus i en la seva organització.

5. Implementació del programa Àgora Ciutadana, un espai permanent de consulta i intercanvi de coneixement en termes de proximitat i de participació comunitària.

6. Consolidació dels projectes transversals d’àmbit metropolità (In Museu, Nit dels Museus, Barcelona Dibuixa, etcètera) i creació de nous projectes.

7. Col·laboracions estables i sòlides entre els museus i les comunitats de memòria existents a la ciutat.

8. Implementació del projecte pilot “Centres de dia de la creació (residències)” en tres museus de la ciutat, com a laboratoris de creativitat i recerca des de la relectura del patrimoni cultural de Barcelona.

9. Consolidació i ampliació del programa Creació i Museus.

10. Desenvolupament de la plataforma digital Patrimoni BCN, com a espai virtual d’entrada al conjunt de la informació i contingut dels museus i equipaments patrimonials de la ciutat.

11. Implantació total del programa Patrimoni Obert BCN, com a instrument de difusió de les col·leccions de patrimoni i com a pont d’accés a la ciutadania.

12. Elaboració del projecte del nou equipament de Reserva de Col·leccions de Museus Municipals, un espai d’usos i serveis mancomunats en relació amb la conservació i la reserva del patrimoni, plans de formació i plataforma d’acords de treball col·laboratiu amb institucions de recerca i coneixement a diverses escales.

13. Implantació del pla general d’accessibilitat universal dels museus municipals amb una atenció especial a l’accessibilitat cognitiva.

14. Elaboració d’un estudi sobre la política de preus i serveis dels museus de Barcelona per avaluar la gratuïtat de l’accés per part de la ciutadania de Barcelona.

Mesura #9 - Biblioteques de Barcelona (Pla director 2030). Dret a la lectura, a l’accés a la informació i al coneixement i foment de noves pràctiques creatives.

Missió: Impulsar el dret a la lectura, al coneixement, a l’accés a la informació i l’ús de tecnologies a través la xarxa de Biblioteques de Barcelona com a espais fonamentals en la promoció de la cohesió social i del desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats des de l’exercici dels drets culturals.

Data presentació: novembre de 2022

Descarrega't la mesura

Línies d’acció:

1. Disseny i desplegament d’un programa de suport a la lectura als centres educatius i de suport a les biblioteques escolars, d’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

2. Impuls de plans educatius i de formació de cada biblioteca, i també cooperació i suport als centres educatius del territori.

3. Creació des d’espais d’aprenentatge per a les famílies amb nadons fins a espais d’aprenentatge per a adults i gent gran, programes d’alfabetització digital, mediàtica i informacional, BiblioLab (espais maker) d’aprenentatge compartit i cocreació de continguts, l’accés a una col·lecció àmplia i actualitzada, l’oferta d’activitats i clubs de lectura, etcètera.

4. Disseny d’un centre de recursos educatius per a tota la ciutat vinculat a l’actual Servei de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil (SDLIJ).

5. Impuls de projectes culturals comunitaris de proximitat des de la perspectiva educativa i cultural als territoris.

6. Elaboració del Programa d’acció lectora de la ciutat de Barcelona, d’acord amb l’Institut de Cultura de Barcelona.

7. Impuls de la programació d’itineraris lectors personals i col·lectius.

8. Impuls de les accions i els serveis d’extensió bibliotecària al territori i en espais no convencionals fora dels equipaments de les biblioteques (centres d’atenció sociosanitària, medi obert, festes, etcètera).

9. Promoció de l’adquisició de coneixement científic i humanístic a través de la programació d’accions formatives, i reforç de les accions d’aprenentatge dinàmic i el programa BiblioLab (espais maker).

10. Impuls d’una plataforma virtual transmèdia i gratuïta per a la cocreació de continguts digitals i d’accés als recursos digitals disponibles a les biblioteques.

11. Impuls de projectes de col·laboració amb el teixit empresarial i cooperatiu, i també amb l’àmbit acadèmic i científic per al desenvolupament de projectes d’innovació i millora amb retorn social al territori.