Des de l’aprovació del Pla Clima 2018-2030 el 26 d’octubre s’han començat a implementar algunes de les mesures específiques, sobre les quals es realitza un seguiment. L’objectiu és continuar impulsant les mesures que hagin estat efectives, i també corregir i preveure la continuació d’altres que no acabin de funcionar.

Per avaluar com avança el Pla Clima de la ciutat es realitza:

  • D’una banda, un seguiment dels seus objectius estratègics, tant pel que fa al consum d’energia, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’ecomobilitat, la generació d’energia a partir de fonts renovables, l’origen del finançament de l’Ajuntament, la pobresa energètica, el consum d’aigua, etc.
  • D’altra banda, un seguiment dels indicadors identificats en cada línia d’acció, tant de context com d’impacte i d’execució de les mesures.

En relació amb els objectius principals de la ciutat per fer front al canvi climàtic, els resultats a data de novembre de 2019 són els següents:

Objectiu 2030Situació actual
Reduir les emissions de GEH per capita un 45% respecte al 2005 (3,14 t CO2/hab.):2017: 2,11 t CO2-e/hab./any, xifra que suposa una reducció del 32,80%.
Reduir un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor. L’any 2014, 2.014 milions de desplaçaments en transport privat (el 26,2% d’un total de 7.833 milions de desplaçaments totals).2017: 2,10 milions de desplaçaments en vehicle privat (un 25,57% del total), la qual cosa suposa una reducció del 0,024% de la mobilitat en vehicle privat respecte al 2014.
Multiplicar per 5 la generació d’energia solar. L’any 2014 es van generar 97,3 GWh.2017: 100,84 GWh de generació solar. De moment, s’ha multiplicat per 1,036.
Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residencials de més de 40 anys.2017: 425 actuacions de millora energètica en edificis d’habitatges residencials, xifra que suposa un 5,25% dels edificis residencials de més de 40 anys.
Incrementar el verd urbà en 1,6 km2. S’ha pres com a any de referència el 2016, en què hi havia 28,27 km2. L’objectiu és arribar a 1 m2 més de verd per cada habitant actual, és a dir, 29,87 m2.
  • 2016: 28,32 km2 (+0,05 km2). Un 3,13% de l’objectiu assolit.
  • 2017: 28,35 km2 (+0,08 km2). Un 5% de l’objectiu assolit.
Obtenir el 100% de finançament net.2018: 100% del finançament demanat és net. L’endeutament acumulat, però, no és 100% net, ja que abans no complia els requisits actuals de banca local i ètica.
Assolir un consum d’aigua potable domèstica inferior a 100 l/hab./dia. L’any 2014 es van consumir 107,5 l/hab./dia.2017: 108,26 l/hab./dia.

2018: 106,98 l/hab./dia.
Tenir pobresa energètica zero. L’any 2016, el 10,6% de la ciutadania de Barcelona patia pobresa energètica (69.500 llars).Aquest indicador s’actualitzarà l’any 2021.

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE):

2016: 15,8%

2017: 15,3%
Disposar d’1,2 milions d’euros en subvencions per a projectes col·laboratius ciutadans (200.000 euros bianuals).2018: 200.000 euros en subvencions per a 11 projectes col·laboratius ciutadans.
Objectiu 2030
Reduir les emissions de GEH per capita un 45% respecte al 2005 (3,14 t CO2/hab.):
Reduir un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor. L’any 2014, 2.014 milions de desplaçaments en transport privat (el 26,2% d’un total de 7.833 milions de desplaçaments totals).
Multiplicar per 5 la generació d’energia solar. L’any 2014 es van generar 97,3 GWh.
Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residencials de més de 40 anys.
Incrementar el verd urbà en 1,6 km2. S’ha pres com a any de referència el 2016, en què hi havia 28,27 km2. L’objectiu és arribar a 1 m2 més de verd per cada habitant actual, és a dir, 29,87 m2.
Obtenir el 100% de finançament net.
Assolir un consum d’aigua potable domèstica inferior a 100 l/hab./dia. L’any 2014 es van consumir 107,5 l/hab./dia.
Tenir pobresa energètica zero. L’any 2016, el 10,6% de la ciutadania de Barcelona patia pobresa energètica (69.500 llars).
Disposar d’1,2 milions d’euros en subvencions per a projectes col·laboratius ciutadans (200.000 euros bianuals).
Situació actual
2017: 2,11 t CO2-e/hab./any, xifra que suposa una reducció del 32,80%.
2017: 2,10 milions de desplaçaments en vehicle privat (un 25,57% del total), la qual cosa suposa una reducció del 0,024% de la mobilitat en vehicle privat respecte al 2014.
Multiplicar per 5 la generació d’energia solar. L’any 2014 es van generar 97,3 GWh.
Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residencials de més de 40 anys.
  • 2016: 28,32 km2 (+0,05 km2). Un 3,13% de l’objectiu assolit.
  • 2017: 28,35 km2 (+0,08 km2). Un 5% de l’objectiu assolit.
2018: 100% del finançament demanat és net. L’endeutament acumulat, però, no és 100% net, ja que abans no complia els requisits actuals de banca local i ètica.
2017: 108,26 l/hab./dia.

2018: 106,98 l/hab./dia.
Aquest indicador s’actualitzarà l’any 2021.

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE):

2016: 15,8%

2017: 15,3%
2018: 200.000 euros en subvencions per a 11 projectes col·laboratius ciutadans.

Els indicadors de partida s’han calculat a l’inici del pla i es mesuren i reporten anualment a través de les plataformes oficials (Carbon Disclosure Project). A més, cada dos anys es farà un informe de seguiment que donarà compliment al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. També se celebraran jornades d’avaluació conjunta amb la ciutadania i altres agents implicats i es farà un seguiment de la consecució dels projectes col·laboratius sorgits de l’impuls de l’acció ciutadana.

El Pla Clima té objectius a curt, mitjà i llarg termini. El seguiment de les fites i l'execució del pla s'anirà fent de forma anual a partir d'uns informes que mesuraran el grau de compliment dels objectius. En aquest sentit, el pla és dinàmic i s’hi faran actualitzacions i programacions periòdiques d’acord amb aquests resultats.