Què és el canvi climàtic?

El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’ésser humà.  Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per fer-hi front.  Les ciutats són especialment vulnerables, ja que concentren la majoria de la població mundial i és on l’energia es consumeix de manera més intensiva, cosa que genera el 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Entenem per canvi climàtic una variació global de la temperatura de la Terra.  En les diferents etapes de la història s’han produït canvis i evolucions, sempre de manera natural, però els darrers segles, les dades obtingudes arreu del món demostren que ha estat l’activitat humana el que ha provocat una alteració en el clima de la Terra com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle. Un fet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la ciutadania.

L’efecte d'hivernacle és un fenomen natural. Part de l’energia que prové del Sol passa a través de l’atmosfera i escalfa la Terra, ja que queda retinguda gràcies a una sèrie de gasos que l’absorbeixen. El canvi climàtic s’esdevé com a conseqüència de l’acció dels humans, quan la quantitat d’aquests gasos amb efecte d'hivernacle augmenta, de tal manera que es reté més escalfor de la que es retindria de forma natural, un fet que provoca la pujada de les temperatures a la Terra.

Quins són els gasos que contribueixen a l’efecte d'hivernacle?

Tots ells es troben de forma natural a la composició de l’atmosfera, però l’activitat humana n’ha fet augmentar la concentració:

  • Diòxid de carboni (CO2): se’n produeix en grans quantitats en els incendis forestals i les erupcions volcàniques. L’excés actual és degut a l’ús de combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural) per obtenir energia i utilitzar-la per fer funcionar els automòbils, calefaccions, centrals tèrmiques, indústries...
  • Metà (CH4): es genera com a resultat de l’activitat agrícola i ramadera. També als abocadors i a zones humides i pantanoses.
  • Òxid de nitrogen: s’allibera dels adobs dels conreus, dels excrements i del bestiar.
  • Vapor d’aigua
  • Gasos directament originats per l’activitat humana: Clorofluorocarbonis (CFC) d’origen industrial, emprats en circuits d’aire condicionat, esprais, extintors... i hexafluorur de sofre.

L’emissió d’aquests gasos als diferents països està regulada pel Protocol de Kyoto, excepte en el cas del vapor d’aigua.

 

Font: maleta de l’energia i web del Canvi Climàtic de la Generalitat