Governança

Per fer front als reptes del canvi climàtic és necessari un canvi de paradigma en la governança de la ciutat: la naturalesa complexa del fenomen implica molts vectors diferents (l’aigua, l’energia, la biodiversitat, el model de ciutat, la mobilitat, els residus, la salut, etc.) per tant, des de l'administració no es pot treballar de manera aïllada, sinó que s’ha d’impulsar des de la transversalitat i la coordinació amb la resta d’actors clau de la ciutat, generant una nova cultura de treball basada en la participació i la coproducció a tots els nivells organitzatius.

Es treballa també per incorporar criteris de sostenibilitat i resiliència en els processos de planificació, transformació i gestió urbans que permetin adaptar la ciutat per fer front als impactes derivats del canvi climàtic. Això implica també plantejar objectius i adquirir compromisos a llarg termini, així com assumir la incertesa inherent en les projeccions climàtiques de futur, i integrar-la en la definició i priorització de les mesures a implementar.

També esdevé fonamental dur a  terme els processos de capacitació tècnica, desenvolupament d’eines que permetin aprofundir en el coneixement i compartir la informació de què disposem de cara a la presa de decisions, per garantir una bona gestió i implementació de l’acció climàtica.