Model de ciutat

Barcelona és una de les ciutats europees amb més densitat de població. L’any 2015 tenia un 35% de la seva superfície ocupada per àrees residencials i equipaments. Les àrees verdes urbanes representaven el 29% del terme municipal mentre que la xarxa viària representava un 22%. Indústria i infraestructures ocupava el 14% del municipi.

El 90% dels immobles de la ciutat es troben en bon estat, segons el cens de l’any 2011, un 7% en estat deficient, un 1% en estat dolent i un 0,2% en estat ruïnós.

El parc d’immobles és antic. El 63% dels immobles es troben en edificis anteriors al 1970, mentre que únicament un 4% corresponen a edificis construïts durant el segle XXI. En aquest sentit les polítiques de rehabilitació són essencials.

Barcelona disposa de 821.125 habitatges (dades del 2015). D’aquests, només un 3,8% estan buits (sense ús), davant del 92,1% que tenen un ús residencial, un 3,3% que es destinen a altres usos com ara activitats professionals, i un 0,8% que estan en obres o en ruïnes. Dels 31.202 habitatges sense ús (3,8%), 10.637 es troben en venda o lloguer, 4.679 immobilitzats i de la resta, no se'n té informació.

L’obra nova ha caigut en l'última dècada. L’evolució dels habitatges iniciats denota una caiguda pronunciada, si bé s’apunta una certa recuperació els últims anys.