Mitigació

Mitigació: reducció del 45% d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle respecte el 2005

L’objectiu és desaccelerar l’escalfament global. En aquest sentit, Barcelona treballa en un procés de transició energètica i canvi de model de ciutat.  

S’impulsen accions per fomentar l’estalvi, incrementar l’eficiència energètica, la rehabilitació dels edificis i per assolir més producció d’energia renovable i local. També s’impulsa una mobilitat més sostenible, en què la prioritat sigui per als vianants, les bicicletes i el transport públic. És per això que el paper de la ciutadania és essencial en la lluita contra el canvi climàtic.

L'Ajutament ha redactat un pla de mitigació, que complementa el Pla Clima on es detalla el desplegament de les mesures de mitigació que han de permetre assolir els objectius de reducció del Pla Clima.

Per l'elaboració d'aquest pla partim de l'anàlisi de la situació energètica de la ciutat i d'estudis sectorials que es van treballar per a l'elaboració del Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’aire, 2011 – 2020.

Aquí pots consultar el darrer balanç energètic i els estudis sectorials.

 

El consum d’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Barcelona han disminuït els darrers anys, un 2% i un 31%, respectivament, de l’any 1999 al 2014, i especialment des del 2005, any en què van arribar el seu nivell màxim.

La ciutat ha estat capaç de consumir menys energia per cada euro generat. Segons dades de l’any 2015, el consum d’energia i la generació d’emissions tornen a incrementar-se i la tendència és a l’alça per als anys següents. Cal estendre una nova cultura de l’energia que desacobli el creixement econòmic del consum energètic.

Del consum total d’energia primària de ciutat, un 47,24% té un origen fòssil, un altre 47,08%, nuclear, i únicament un 5,68% té un origen renovable (segons el mix català).

Pel que fa l’origen de l’electricitat, el 74,49% de la que consumim prové d’energia nuclear. Pel que fa les fonts renovables, només el 8,69% de l’electricitat que consumeix Barcelona és d’origen renovable.