Convocatòria General de Subvencions

Línia Y – Ciència i Universitats 2022
Inici » Barcelona ciència » Línia Y – Ciència i Universitats 2022

Amb data del 13 de desembre de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la Convocatòria General de Subvencions 2022 per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat durant el pròxim any. En aquesta edició, l’àmbit temàtic de Ciència i Universitats (línia Y de la convocatòria) compta amb una assignació pressupostària de 400.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos. És important tenir en compte que no s’admetrà a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert. A més, és d’obligatorietat la presentació telemàtica de la sol·licitud. Així mateix, és imprescindible que les activitats aspirants a la subvenció es realitzin en el terme municipal de Barcelona, no tinguin afany de lucre i es duguin a terme dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2022-23, si així s’especifica en l’àmbit temàtic al qual es concorri.

 

Banner de la convocatòria general de subvencions

 

Línia Y – Ciència i Universitats

Els projectes que es presentin a la línia Y de Ciència i Universitats ho poden fer en alguna de les quatre següents modalitats:
 

Ya) Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat

Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar congressos i altres esdeveniments científics i acadèmics (jornades, seminaris, presentacions...) especialment rellevants per a la ciutat. Es tracta d’activitats enfocades majoritàriament a un públic acadèmic i recercaire per donar a conèixer o debatre novetats i altres qüestions vinculades a la recerca o el coneixement acadèmic, més enllà que puguin estar obertes al públic en general. Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 20.000 euros.
 

Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca

La modalitat té per objectiu subvencionar propostes de projectes, accions i/o activitats innovadores d’educació científica, cultura científica i divulgació científica o de la recerca, que es duguin a terme en espais públics, equipaments culturals, científics i/o educatius (tenint en compte l’educació al llarg de la vida) i que incorporin els valors de la Recerca Socialment Responsable (RRI) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els projectes sol·licitants també podran consistir en publicacions periòdiques o puntuals per promocionar l’educació, la cultura i la divulgació científiques. L’import màxim de la subvenció és de 20.000 euros per projecte.
 

Yc) Art i ciència

Subvencions adreçades a projectes que posin en valor la interrelació entre ciència i art, entenent la ciència en tots els àmbits possibles, des de les ciències experimentals i la tecnologia fins a les ciències socials i les humanitats. Els projectes hauran de tenir en compte els llenguatges artístics en interacció amb els llenguatges més científics i tecnològics amb la finalitat d’afrontar, discutir o problematitzar reptes comuns del nostre present. L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros per projecte.
 

Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat.

Aquesta modalitat té per objectiu donar suport, mitjançant la subvenció d’activitats o necessitats puntuals, a projectes i grups de recerca rellevants que abordin, especialment des de la recerca aplicada, reptes urbans que tenen impacte rellevant en la metròpolis de Barcelona i la seva ciutadania. L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros per projecte.

 

Sessió informativa

En el cas de la línia Y de Ciència i Universitats es va organitzar una sessió informativa el dimarts 11 de gener de 2022. En el següent enllaç us podeu descarregar la presentació de la sessió:
 

> Presentació de la sessió informativa <

 

Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les que fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la convocatòria segons l’àmbit temàtic al que es concorri.

La persona sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en els casos que s'especifiquen al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la convocatòria, per a ser persona beneficiària
 

Quins és el termini de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 7 al 27 de gener de 2022 ambdós inclosos. ualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.
 

Com s’han de presentar les sol·licituds?

És obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits i en el document “Guia per a la tramitació telemàtica de sol·licituds” del web municipal.
 

Quina documentació cal aportar amb la sol·licitud?

Per formalitzar la sol·licitud cal aportar els documents següents degudament complimentats i signats:

 • Document bàsic 1: és la instància de sol·licitud de subvenció, que s’omplirà mitjançant el formulari del tràmit de sol·licitud de Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
 • Document bàsic 2: és el formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1 (mitjançant model establert i publicat al web municipal de subvencions o equivalent sempre i quan contingui totes les dades del model establert)

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, programa específic i àmbit territorial) al qual es vol concórrer.
 

Quins requisits generals han de complir els projectes?

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, o en el cas que ho prevegi la modalitat corresponent, que s’acrediti suficientment la repercussió d’aquestes activitats en la mateixa.
 • Que les activitats que es duguin a terme siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2022-2023, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes
 • Que les activitats o els serveis que es proposen siguin coherents amb els valors, les polítiques i les pràctiques municipals, especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.
 • Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció
   

Quins són els requisits específics dels projectes de la línia Y de Ciència i Universitats?

Ya) Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat

 • El contingut científic o acadèmic ha de ser rellevant en relació a les polítiques de ciència i universitats de l’Ajuntament de Barcelona i als objectius del Pla Barcelona Ciència que es centra, tot i que no exclusivament, en promoure la recerca aplicada i que aplicada i que abordi qüestions rellevants per al dia a dia de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania.
 • El congrés o esdeveniment ha de respectar els valors i principis de l’Ajuntament de Barcelona, especialment pel que fa a igualtat de gènere, no discriminació, respecte i tolerància a la diversitat i sensibilitat a l’emergència climàtica.
   

Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca

 • Que vinculin l’àmbit científic o de recerca, i el món cultural i/o educatiu (tenint en compte l’educació al llarg de la vida) amb el conjunt de la ciutadania o amb col·lectius específics però no especialitzats.
 • Han de ser propostes de nova creació que es puguin dur a terme en espais públics o equipaments culturals, científics i/o educatius, o bé publicacions, que contribueixin a generar noves propostes/accions de divulgació que incorporin llenguatges i formats innovadors i que explorin la intersecció d’àmbits i disciplines.
 • Ser propostes en formats tant digitals com no digitals o formats híbrids que combinin llenguatges o mitjans.
 • Que els continguts, els objectius o la finalitat de les propostes estiguin relacionats amb centres de recerca, institucions o equipaments científics, o grups i activitats de recerca o d’educació, cultura i divulgació científiques de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.
   

Yc) Art i ciència

 • Ser de nova creació.
 • Tenir en compte els llenguatges artístics i els més científics i tecnològics.
 • Tenir en compte els grans reptes de la ciutat.
 • Ha d’implicar persones de l’àmbit artístic i del científic.
 • Ser aplicables en l’àmbit educatiu al llarg de la vida, l’àmbit cultural o el científic.
 • Les propostes hauran de disposar, en cas que el projecte ho requereixi per a la seva difusió, tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge associats a l’acció i/o obra final del projecte, eximint a l’Ajuntament de Barcelona de qualsevol responsabilitat al respecte.
   

Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat

 • La recerca científica a la qual es vincula la sol·licitud ha de contribuir a la reflexió, ampliació del coneixement i proposta de respostes innovadores als reptes que té plantejats Barcelona com a ciutat i com a conurbació metropolitana. No es tracta de problemàtiq ues que afectin exclusivament a la ciutat i la seva àrea metropolitana però sí que tinguin una especial rellevància en el dia a dia de la ciutat i la ciutadania.
 • El contingut de recerca al qual es vincula la sol·licitud ha de ser rellevant en relació a les polítiques de ciència i universitats de l’Ajuntament de Barcelona i als objectius del Pla Barcelona Ciència 2020 -2023 que es centra, tot i que no exclusivament, en promoure la recerca aplicada i que abordi qüestions rellevants per al dia a dia de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania.
 • No es requereix presentar un projecte de recerca original, però sí explicar en quin projecte o objectiu de recerca s’emmarca l’activitat o necessitat que es sol·licita cobrir i de quina manera la seva subvenció repercuteix positivament en la continuació d’activitats de recerca rellevants en el sentit dels requisits anteriors.
   

Quins són els conceptes subvencionables?

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei, sempre que l’àmbit temàtic al qual es concorre no indiqui el contrari al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la convocatòria:

 • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
 • Assegurances.
 • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l'activitat.
 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).
 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
 • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
 • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:
  • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
  • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
  • Que el cost es refereixi al període subvencionable.
 • Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la convocatòria.
   

Com s’escolliran els projectes?

Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d’acord amb els Criteris establerts, per tal que la comissió competent emeti l’informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses sol·licituds de subvenció, s’aplicarà com a criteri de desempat la data i hora de presentació de la sol·licitud, essent en consideració la sol·licitud primerament presentada. En cas que aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.
 

Quina documentació cal aportar en cas d’atorgar-se la subvenció?

El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província, s’obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci.

 • En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa, que tot seguit es relaciona, es denegarà la subvenció en la resolució definitiva:
 • Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona (excepte en les modalitats que s’indica).
 • Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
 • Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant, en el cas de persones jurídiques: NIF, Estatuts, Inscripció al Registre que correspongui, NIF i poders de la persona representant legal o bé persones físiques: NIF. No caldrà presentar aquesta documentació en cas d’entitats inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona amb la documentació actualitzada.
 • Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat per a cadascuna de les sol·licituds què es requereixi, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
 • Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics.
   

Quan es publicarà la resolució definitiva?

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini legitima les persones interessades per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.
 

Com puc fer el seguiment de la sol·licitud?

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web de l’Ajuntament de Barcelona, Oficina Virtual i Subvencions. Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre i el número de referència del tràmit.
 

Més informació

 

< Barcelona Ciència