Subvencions i Ajuts ICUB

Convocatòria d'Ajuts per a l'adaptació d'espais

subvencions_2020_ajuts_adaptacio_espais_web_1288x320px_cat.jpg

 

De conformitat amb la resolució de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 23 de juliol de 2020 s’aprova la convocatòria extraordinària de subvencions per a inversions i despesa corrent, destinades a obres d’adequació d’espais i/o l’adquisició de béns i serveis necessaris per adaptar determinats espais culturals a les noves mesures sanitàries derivades de la COVID-19, en règim de concurrència competitiva, obrint-se el termini de presentació de sol·licituds el dia 4 d’agost de 2020, i finalitzant el dia 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos, d’acord amb les seves bases reguladores , aprovades per decret de la presidència de 29 de maig de 2017 (BOPB 26.06.2017)

 

OBJECTE 

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes d’inversions i despesa corrent originats a causa de les obres d’adequació d’espais i/o l’adquisició de béns i serveis necessaris per tal d’adaptar els espais culturals a les noves mesures sanitàries per fer front a la COVID-19.

 

 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat.

 

 

Se’n pot trobar tota la informació al web següent:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

ENLLAÇOS I VÍDEOS D’INTERÈS:

Sol·liciteu l’ID cat mobile
https://idcatmobil.seu.cat/

Com podeu aconseguir el certificat digital de la FNMT
https://www.youtube.com/watch?v=4zAhLvGUXDs

Com podeu sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica:
https://youtu.be/ykvxBtik3bE

CONCEPTES SUBVENCIONABLES.

MODALITAT 1: Obres. Comprèn:

 1. Modificació en els accessos.
 2. Obertura de portes, finestres.
 3. Instal·lació de portes automàtiques.
 4. Eixamplar espais comuns de pas.
 5. Intervencions per a l’esponjament de l’aforament.
 6. Modificacions en banys, vestidors, hall, espai escenari.
 7. Adaptació equips de climatització amb filtres contra el COVID. Nova instal·lació i/o canvis en el sistema de ventilació i/o climatització dels espais.

MODALITAT 2: Per béns i serveis. Comprenen:

 1. Informació i senyalització.
  1. Disseny, impressió i productes d’imprempta (infografies, cartells, díptics, adhesius, enganxines...) de recomanacions diverses com per exemple la distància de seguretat, procediments...).
  2. Senyalètica, cintes i columnes, cordes i/o objectes que permetin separar i diferenciar diferents espais físics als vestíbuls i a les sales, guixetes, bar...per redireccionar el públic i evitar concentracions.
  3. Compra d’aplicatius per donar informació digital a l’usuari sobre recomanacions, mesures i altres informacions.
  4. Serveis relacionats amb les tecnologies de la informació, com per exemple, el canvi el sistemes de venda d’entrades eliminant el paper (codis QR o lectors òptics o altres)
 2. Adquisició de sistemes de desinfecció amb instal·lacions.
 3. Sistemes de control de l’ aforaments amb instal•lació.
 4. Mampares, pantalles, paravents o altres objectes de separació de zones.
 5. Electrodomèstics afavoridors de la desinfecció que netegen amb alta pressió i alta temperatura, o màquines no domèstiques que absorbeixen amb força.
 6. Saboneres, dipòsits o altres recipients o aparells per depositar i conservar líquids i gels higienitzants o similars.
 7. Servei extraordinari per a la desinfecció especialitzada.

 

NO subvencionables:

 • Material d’ús individual i consumibles: mascaretes, guants, hidrogels i altres líquids.
 • Les obres que no estiguin relacionades amb mesures COVID-19.
 • L’equipament tècnic no relacionat directament amb les mesures establertes amb motiu de la COVID-19.
 • Honoraris professionals no relacionats amb el concepte de la subvenció sol·licitat.
 • Les despeses de subministraments de consums (aigua, electricitat, telèfon...).
 • Les taxes, els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
 • Increment de costos per la neteja ordinària.
 • Crèdits, leasings i rentings.
Qui pot sol·licitar l'ajut?

Els destinataris d’aquesta convocatòria són persones físiques i jurídiques titulars dels espais culturals amb les seves respectives llicències d’activitats. En aquest sentit els destinataris són els següents:

 • Espais de creació, experimentació i exhibició artística
 • Llibreries, enteses com a establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal, i que comptin amb la corresponent llicència d’activitat econòmica o així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.
 • Galeries d’art, enteses com a espais de titularitat privada que donen suport, principalment, a l’exhibició artística i cultural
 • Sales de cinema de fins a 7 sales d’exhibició, enteses com a establiments oberts al públic amb la corresponent llicència d’activitat d’exhibició audiovisual o així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.
 • Sales de teatre (només aquelles que no formin part o no es puguin presentar a les subvencions convocades pel consorci de rehabilitació de teatres).
 • Sales de música de petit format ( aforament fins a 150 persones). Espais de petit format, amb aforament fins a 150 persones, tals com bars, cafeteries, restaurants, espais de difusió cultural o altres similars, que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.
 • Sales de música de mitjà i gran format (aforament superior a 150 persones). Són Sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.
 • Espais de Cultura Viva: espais de petit format, de proximitat, de diversitat i amb un paper d’articulació social, amb una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular. Promouen la interacció amb diferents institucions, entitats o col•lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona, amb projectes que posen en valor processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic.

 

Les modalitats d’aquesta convocatòria són les següents:

​MODALITAT 1: OBRES. L’objecte de la subvenció està orientat a la realització d’obres d’adequació dels espais culturals originades a causa de les noves mesures sanitàries per combatre la COVID-19.

Aquesta modalitat té assignat un pressupost de 150.000 euros. El topall màxim de la subvenció per sol·licitud és el 50% de l’import de la despesa i fins a un màxim de 15.000 €.

MODALITAT 2: ADQUISICICIÓ DE BÉNS I SERVEIS. L’objecte de la subvenció està orientat a l’adquisició de béns i serveis, pel nou funcionament habitual dels espais culturals, originat a causa de la implementació de les noves mesures sanitàries per combatre la COVID-19.

Aquesta modalitat té assignat un pressupost de 100.000 euros. El topall màxim de la subvenció per sol·licitud és el 50% de l’import de la despesa i fins a un màxim de 5.000 €.

 

Tot i que cada modalitat té assignat el corresponent pressupost, en cas que el crèdit destinat a una de les dues modalitats no quedés esgotat es podrà utilitzar la part disponible per subvencionar l’altra modalitat

 

Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si es considera oportú, restant condicionada a l’existència del crèdit addicional abans de la seva concessió.

 

En el cas que el destinari sigui titular de més d’un espai cultural podrà presentar una sol·licitud de subvenció per espai cultural, també és podrà presentar una solicitud per a cada Modalitat, amb documentació esmentada a l’apartat 11 d’aquestes bases.

Quins requisits s'han de complir?

Poden sol·licitar les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones físiques i jurídiques que compleixin els següents requisits:

 1. Les entitats han d’estar legalment constituïdes i actives.
 2. Disposar de la corresponent llicència d’activitat en vigència de cada espai o establiment cultural objecte de la subvenció. En cas de projectes que han de sol·licitar una nova llicència d’activitat, es requerirà el vistiplau del Districte corresponent.
 3. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció per a cadascuna de les modalitats i espai o establiment del qual n’és titular. En aquest sentit, el destinatari, persona física o jurídica amb diversos espais culturals, podrà fer més d’una sol·licitud de subvenció.
 4. En cas d’haver sigut beneficiari de subvencions anteriors atorgades per l’Ajuntament de Barcelona, aquestes hauran d’haver estat justificades en forma i termini de justificació.
 5. Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
 6. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
 7. Les obres d’adaptació i/o l’adquisició de béns i serveis s’han de destinar als espais o establiments culturals ubicats a la ciutat de Barcelona.
 8. Els destinataris de la subvenció hauran de presentar un Informe o llistat sobre les mesures preses en el seu espai cultural/activitat per evitar els contagis en les activitats i les previstes.
 9. Cada espai cultural haurà de presentar la Programació de les activitats realitzades l’any 2019 i 2020 (les realitzades i les previstes) fins al final d’any. En el cas d’espais de recent obertura només caldrà presentar el programa d’activitats previst fins a final de 2020
 10. Les obres i l’adquisició de béns i serveis objecte d’aquestes subvencions, s’han d’executar fins el dia 31.12.2020. La justificació podrà ser fins el 30 de setembre de 2021.
 11. En aquesta convocatòria restaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, Institucions culturals de titularitat pública; equipaments culturals en règim de consorci públic, Sales de cinema amb més de 7 sales d’exhibició.

COM ES POT SOL·LICITAR?

Termini per fer la sol·licitud
El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2020 està comprès entre els dies 4 d'agost i 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.