Convocatòria d’Ajuts a l’IBI 2021

<-- Torna a la pàgina de subvencions

Ajudes IBI

Amb aquesta convocatòria l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) vol donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2020 sobre la superfície d’ús cultural dels establiments dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat per tal de disminuir-ne les despeses d’estructura.

A – Arts en viu

Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents.

A1
Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu.

A2
Sales de música en viu.

A3
Espais independents de creació i exhibició artística i cultural, entesos com espais independents i multidisciplinaris que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, i que ofereixen una programació periòdica d’activitats.
 

B - Comerç cultural

Establiments comercials de l’àmbit cultural.

B1
Galeries d’art.

B2
Llibreries.

B3
Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística per a la ciutat, entesos com a comerços que tinguin un interès històric o patrimonial per a la ciutat, que realitzin tasques de difusió cultural.
 

C – Cinemes

C1
Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys.

C2
Sales de Cinema amb més de 7 sales d’exhibició.

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes com a titulars de la gestió d’establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, ja sigui en règim de propietat com en règim de lloguer a qui el propietari repercuteixi l’impost sobre béns immobles, i que disposin de la llicència d’activitat corresponent.

 

Entitats excloses:

Queden excloses com a destinatàries dels ajuts les entitats públiques o les privades que desenvolupen la seva activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.

 

També queden exclosos els següents espais:

a) Espais de propietat municipal.

b) Espais de coworking que no compleixen requisits de destinataris anteriors.

c) Espais culturals no oberts al públic.

d) Escoles d’ensenyaments artístics.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 6 al 27 de maig
El període de presentació de sol•licituds per a la Convocatòria d’IBI 2021 està comprès entre els dies 6 i 27 de maig, ambdós inclosos.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

- Instància de sol·licitud (Important: no presentar la instància implica la inadmissió de la sol·licitud)

- Documentació acreditativa de l’IBI corresponent a l’any 2020, segons es doni el cas:

-> En cas d’establiments de propietat:
  • Rebuts i comprovants de pagament corresponents a l’IBI.
  • En cas que l’immoble es destini a diferents usos, declaració responsable informant de la superfície d’ús cultural respecte a la superfície total del bé.

-> En cas d’establiments en règim de lloguer que tenen explicitat l’IBI repercutit:
  • Rebuts de lloguer on es reflecteixi la repercussió de l’impost.
  • En cas  que l’immoble es destini a diferents usos, declaració responsable informant de la superfície d’ús cultural respecte a la superfície total del bé.

-> En cas d’establiments en règim de lloguer que no tenen explicitat l’IBI repercutit:
  • Declaració responsable del propietari de l’immoble informant de l’import d’IBI repercutit al lloguer per a ús cultural.

 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ADDICIONAL

-> Si el sol·licitant és una persona jurídica:
1. Còpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat: NIF, estatuts i inscripció al registre corresponent, si escau.
2. Còpia del DNI del representant de l’entitat.

-> Si el sol·licitant és una persona física:
1. En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, només haurà de presentar la còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

-> En tots els casos, tan persona jurídica com persona física:

Model de dades de creditors degudament complimentat.

 

DOCUMENTACIÓ SEGONS MODALITAT

Requisits de la MODALITAT A · ARTS EN VIU

A.1 Sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu
• Hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

A.2 Sales de música en viu.
• Hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

A.3 Espais independents de creació artística i cultural.
• Hauran d’acreditar el funcionament estable durant l’any anterior al que es publica la convocatòria dels ajuts, mitjançant la presentació de la corresponent llicència d’activitat.
• Així com la memòria d’activitats del mateix període on constin les activitats de difusió cultural obertes al públic en el decurs de l’any.

 

Requisits de la MODALITAT B · COMERÇ CULTURAL

B.1 Galeries d’art. 
• Hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes.
• O bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

B.2 Llibreries.
• Hauran d’acreditar formar part d’alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes.
• O bé presentar la corresponent llicència d’activitat.

B.3 Altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística
• Hauran d’acreditar l’activitat mitjançant la presentació de la llicència d’activitat.
• Així com la memòria d’activitats de l’any anterior on consti el funcionament de l’entitat com a comerç amb interès històric o patrimonial per a la ciutat que realitza tasques de difusió cultural. 

La determinació del caràcter de comerç cultural d’especial rellevància cultural i artística serà realitzada per la Comissió de Revisió.

 

Requisits de la MODALITAT C · CINEMES

C.1 Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys.
• Hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

C.2 Sales de Cinema amb més de 7 sales d’exhibició. 
• Hauran d’acreditar el funcionament estable mitjançant la corresponent llicència d’activitat.

 

Import màxim que es pot sol·licitar

L’import de l’ajut es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles corresponent a l’any 2020 sobre la superfície d’ús cultural i aplicant un 95% per determinar l’import de l’ajut, fins una quantia màxima de 7.000€ per a les modalitats A, B i C1, i de fins a 5.000€ per a la modalitat C2.

MODALITAT A, B i C1: quantia màxima de 7.000€

MODALITAT C2: quantia màxima de 5.000€

No es tindrà en compte, als efectes de determinar l’import d’aquest ajut, la quota del  Tribut de la Mobilitat, exigit per l’Àrea metropolitana de Barcelona i gestionat conjuntament amb l’Impost sobre Béns Immobles.

En cas que l’import total de l’ajut superi l’import màxim d’aquesta convocatòria, la quantitat a atorgar es disminuirà proporcionalment a tots els sol·licitants, fins esgotar el crèdit disponible (200.000€)

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Presentació:

Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la convocatòria.

Persones físiques: preferentment via telemàtica
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment ho podeu fer a través del registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

Cal demanar cita prèvia a través dels següents canals:
•    Web: ajuntament.barcelona.cat/cita
•    Telèfon: 010
•    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

On han d’estar domiciliats els establiments?

Els establiments han d’estar domiciliats a la ciutat de Barcelona.

 

Sol·licituds duplicades

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Publicació de la resolució definitiva

La resolució definitiva d’atorgament i de denegació d’aquesta subvenció es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

També us enviarem un correu electrònic a l’adreça indicada a la sol·licitud per a notificar-vos la publicació.

 

Resposta a un requeriment d’esmena

Esmena

Presentació obligatòria de la documentació que es requereixi (documentació que falti presentar o que calgui rectificar). No donar resposta a un requeriment d’esmena implica la inadmissió de la sol·licitud.

Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la recepció del requeriment d’esmena.

 

Presentació de recurs

Recurs

Es pot presentar en cas de disconformitat amb la resolució de la convocatòria.

Termini: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació de la resolució.

 

 

Incompatibilitats

Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

 

Justificació de la subvenció

En cas d’atorgament de la subvenció en la Convocatòria d’IBI no s’ha de presentar justificació. La comprovació dels documents de pagament d’IBI i revisió del compliment de les condicions establertes en la convocatòria es realitza en la fase inicial de presentació de sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds
06
6 maig
Inici del termini
27
27 maig
Finalització del termini