Convocatòria de subvencions per a inversions en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema 2023

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions_per_a_espais_de_creacio_llibreries_i_cinemes_1900x320px_cat.jpg

Dirigida a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, espais de Cultura Viva, llibreries i cinemes que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

MODALITATS DE CONVOCATÒRIA

Modalitat A: Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural

Descripció de la modalitat

Espais de titularitat privada que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, que en la seva aposta per la prova, l’assaig i l’experimentació, ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors/es. Poden incloure residències artístiques i es caracteritzen per la transdisciplinarietat dels llenguatges artístics.

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa

Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i que no estiguin relacionades amb el compliment de la normativa, però que suposin una millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic

Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Requisits

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2023 o bé iniciar-les en l’any 2024, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024. 

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a espai de creació.

d) No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb seguretat contra incendis i evacuació, insonorització, estudis d’impacte acústic, instal·lació de limitadors, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i altres mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per els espais de pública concurrència i/o la inversió que permeti la obtenció de la certificació de la EAC. 4 punts

b) El projecte presentat permetrà dur a terme una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, compatible amb l’activitat pròpia de l’espai. 2 punts

c) El projecte presentat afavorirà o reforçarà la multidisciplinarietat de l’espai. 2 punts

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de l’espai.  2 punts

Puntuació total dels criteris: 10 punts

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat A: 30.000€

 

Modalitat B: Espais Cultura Viva

Descripció de la modalitat

Espais de Cultura Viva, de petit format, de proximitat i amb un paper d’articulació social, amb aforament inferior a 150 persones, que duen a terme una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, i que tenen un paper d’articulació social al territori, entenent la diversitat com un element fonamental. 

Promouen la interacció amb diferents institucions, entitats o col·lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona, amb projectes que posen en valor processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic.

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa
 

Es subvencionarà fins al 90% de l’import de la despesa:

a) Certificació per part d’una entitat ambiental de control (EAC) per aconseguir la categoria d’Espai de Cultura Viva. Despeses que tinguin per objecte aconseguir la certificació per part d’una EAC per verificar el compliment de la normativa de les activitats subjectes a llicència necessària per a aconseguir la concessió de la categoria d'Espai de Cultura Viva, tal com recull l'Ordenança d'Establiments de Concurrència Pública 169/2003, del 16 de juliol.

 

Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora


Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i que no estiguin relacionades amb el compliment de la normativa, però que suposin una millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic

Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Requisits

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2023 o bé iniciar-les en l’any 2024, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024. 

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a espai de Cultura Viva.

d) No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb seguretat contra incendis i evacuació, insonorització, estudis d’impacte acústic, instal·lació de limitadors, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i altres mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per els espais de pública concurrència i/o la inversió que permeti la obtenció de la certificació de la EAC. 3 punts

b) El projecte presentat permetrà dur a terme una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, compatible amb l’activitat pròpia de l’espai. 3 punts

c) Millora de l'adequació de l'espai a les condicions dels espais de Cultura Viva. 2 punts

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de l’espai. 2 punts

Puntuació total dels criteris: 10 punts

 

Import màxim subvencionable

L'import màxim per sol·licitud de la Modalitat B és de 50.000€

 

Modalitat C: Llibreries

Descripció de la modalitat

Establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal, i que comptin amb la corresponent llicència d’activitat econòmica o que així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures. 

 

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació.

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic:
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) La dotació de tecnologies digitals destinades a la venda i promoció del llibre, i els canals digitals:
•    Ordinadors
•    Pantalles
•    Projectors
•    Aparells i programaris per a la venda en línia
•    Instal·lació de Wifi
•    Altres canals de comunicació amb el lector.

b) L’adquisició de productes, mobiliari o instal·lacions directament relacionats amb l’activitat comercial o la millora de les instal·lacions.

 

Requisits

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2023 o bé iniciar-les en el 2024, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024. 

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) L’establiment ha de ser una llibreria.

d) No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb seguretat contra incendis i evacuació, insonorització, estudis d’impacte acústic, instal·lació de limitadors, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i altres mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents pels espais de pública concurrència. 3 punts

b) El projecte presentat permetrà afavorir i reforçar les activitats de foment i promoció de la lectura. 2 punts

c) La inversió suposarà una millora en l’activitat comercial de la llibreria.  2 punts

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació de l’espai.  3 punts

Puntuació total dels criteris: 10 punts

 

Import màxim subvencionable

L'import màxim per sol·licitud de la Modalitat C és de 15.000€

 

Modalitat D: Sales de cinema amb 7 sales d’exhibició o menys

Descripció de la modalitat

Sales de cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys, enteses com a establiments oberts al públic amb la corresponent llicència d’activitat d’exhibició audiovisual o que així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.  

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Inversions relatives a la millora de l’eficiència i sostenibilitat energètica

 

Dotació d’equipament tècnic (sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)


Es subvencionarà fins al 30% de l’import de la despesa.

a) Informatització i digitalització de taquilles i venda d’entrades.

b) Equips d’imatge i so relacionats amb l’exhibició audiovisual.

 

Requisits

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2023 o bé iniciar-les en el 2024, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024. 

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Disposar de 7 sales d’exhibició o menys.

d) No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

Criteris de valoració

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques i d’accessibilitat del públic a la sala. 3 punts

b) Millora en els plans de sostenibilitat i eficiència energètica. 2 punts

c) La inversió permetrà una millora en la programació i l’oferta de cinema i audiovisual de la ciutat. 2 punts

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de la sala. 3 punts

Puntuació total dels criteris: 10 punts

 

Import màxim subvencionable

L'import màxim per sol·licitud de la Modalitat D és de 30.000€

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA CONVOCATÒRIA

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 27 de juny a les 00.00h al 18 de juliol a les 15.00h.

Atenció: El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà a les 15.00 h del dia 18 de juliol.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Documentació que cal presentar

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment.

En cas de presentar-se més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol·licitud.

 

Període d'execució de les inversions

De l’1 de gener de 2023 al 30 de setembre de 2024

Les subvencions concedides, s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2023, o previstos per l’any 2023, i finalitzats abans del 30 de setembre de 2024.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Les persones jurídiques esteu obligades a presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Inversions prioritàries

Tindran prioritat, les següents inversions:

•   Inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

•   Estudis d’impacte acústic i la instal•lació de limitadors-enregistradors de nivells sonors que compleixin amb els requeriments de l’Annex II.14 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona (OMA).

•   Totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència.

 

Si el crèdit pressupostari disponible no quedés esgotat amb aquestes despeses:

•   Inversions que signifiquin altres obres de millora. 

 

En cas que encara quedés crèdit disponible:

•   Inversions relatives a la compra d’equipament tècnic. 

 

Conceptes NO subvencionables

•   Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

•   Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

•   Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptablement com a inversions.

•   En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o material fungibles (consumibles).

•   Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa o de gestió (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

•   Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’espai subvencionat.

•   Leasings, rentings.

•   Instruments musicals.

 

Supòsits d’exclusió

•    En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol•licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, Institucions culturals de titularitat pública; equipaments culturals en règim de consorci públic.  

•    Persones jurídiques susceptibles de rebre subvenció per part del Consorci de Teatres.

 

Motius de no admissió

•   No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

•   Presentar la sol·licitud fora de termini

•    No presentar la sol·licitud en la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Import de la convocatòria

L'import màxim de la convocatòria és de 295.000 €

•   Modalitat A - 100.000 €

•   Modalitat B - 75.000 €

•   Modalitat C - 30.000 €

•   Modalitat D - 90.000 €

 

Subcontractació

La persona beneficiària podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada fins al màxim del cost total del projecte.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

A més, s’enviarà una comunicació al correu electrònic indicat a la sol·licitud per tal d’informar la publicació de les respectives resolucions.

 

Justificació

Termini

El termini màxim per a la justificació de les subvencions rebudes serà el 30 de novembre de 2024.

Documents de justificació

Justificació amb compte justificatiu simplificat

Per inversions amb una despesa total de projecte inferior a 150.000 € o d'import atorgat inferior a 30.000 €, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

•   Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

•   Un compte justificatiu de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

 

Justificació amb compte justificatiu amb informe auditor

Les inversions amb una despesa total de projecte igual o superior a 150.000 € o d'import atorgat igual o superior a 30.000 €, hauran d’aportar un informe auditor que consti de la següent informació:

•   Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

•   Auditoria amb els apartats que s’indiquen al text de la convocatòria.

 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA COMPLEMENTÀRIA

Declaració de transparència

Descarrega’t el document de la declaració de transparència.

 

Dades bancàries

La presentació de les dades bancàries consta de dos tràmits:

Tràmit 1:

1A: emplenar el formulari de dades bancàries i presentar-lo a través del tràmit telemàtic de la convocatòria.

1B: presentar una còpia del NIF a través del mateix tràmit telemàtic.
 

Tràmit 2:

Designar el compte bancari a través d'aquest enllaç. Recordeu donar consentiment d'accés a les dades a tots els òrgans gestors de les vostres subvencions o ajuts.

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.
 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre de 2023
Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació
 
En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.
 
Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre.
Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.

 


Presentar un Recurs
 
En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.
 
Termini de presentació: de l’1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024.
Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentar la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud. 
 
Telemàticament
 
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.
 
Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 
 
Presencialment
 
A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:
 
Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.