Convocatòria General de Subvencions 2021

<-- Torna a la pàgina de subvencions

 

Convocatòria General de Subvencions per a l’any 2021 de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de la convocatòria ordinària de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, en 25 àmbits temàtics diferents (esportiu, social, comercial, mediambiental, cultural, etc.). 

Amb una dotació superior als 4,2 milions d’euros, el de cultura és l’àmbit al qual es destinen més recursos, en una ferma aposta de l’Institut de Cultura de Barcelona per fer costat al sector en el context de crisi actual.

Text íntegre de la convocatòria.

 

Àmbits temàtics de cultura

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions en el terreny cultural es classifiquen en una vintena de programes dins de dos àmbits temàtics:

(A)    Cultura
(C)    Educació i cultura

Trobareu el detall dels programes en aquest document.

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Publicació de la resolució provisional de la Convocatòria General 2021

Publicació de la resolució definitiva de la Convocatòria General 2021

Informació de la resolució provisional a tenir en compte

En cas que es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 21 de maig al 4 de juny)

Forma de presentació: a través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica al justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.  

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució:

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 21 de maig al 4 de juny)

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

Forma de presentació: a través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació de la resolució provisional (del 21 de maig al 21 de juny)

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

Forma de presentació: a través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

En cas de reformulació del projecte presentat

Presentar una reformulació

En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l'import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d'acord amb la disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació, es tindrà en compte l'import informat a la instància de sol·licitud a l'hora de valorar la justificació del projecte.

Cal presentar la reformulació del projecte a partir del moment en què es publica la resolució provisional. I en el cas que hi hagi canvis al pressupost del projecte, produïts per la disminució de la subvenció rebuda respecte a la sol·licitada. 

Documentació: formulari de reformulació

Forma de presentació: a través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Fase actual de la convocatòria: Resolució definitiva i fase de pagaments