Convocatòria General de Subvencions 2021

<-- Torna a la pàgina de subvencions

 

Informació general de la convocatòria

Convocatòria General de Subvencions per a l’any 2021 de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de la convocatòria ordinària de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, en 25 àmbits temàtics diferents (esportiu, social, comercial, mediambiental, cultural, etc.). 

Amb una dotació superior als 4,2 milions d’euros, el de cultura és l’àmbit al qual es destinen més recursos, en una ferma aposta de l’Institut de Cultura de Barcelona per fer costat al sector en el context de crisi actual.

· Bases generals de la convocatòria.
· Text de la convocatòria.

 

Àmbits temàtics de cultura

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions en el terreny cultural es classifiquen en una vintena de programes dins de dos àmbits temàtics:

(A)    Cultura
(C)    Educació i cultura

Trobareu el detall dels programes en aquest document.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: un mes que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la resolució definitiva

Justificació de la subvenció

Termini per a justificar

Dos mesos des de la finalització del projecte

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.

Termini màxim de justificació de les subvencions atorgades a la Convocatòria General 2021:
28 de febrer de 2022

 

Documentació de la justificació

- Instància de justificació
Descarrega la instància de justificació

 

- Memòria econòmica
Descarrega la memòria econòmica
Descarrega la Memòria econòmica amb l’IVA deduït​

 

- Memòria d'actuació
Descarrega la memòria d'actuació

Atenció: En aquest document, heu de tenir en compte la proposta inicial, el Document bàsic 2 de la sol·licitud, i descriure les fases d’execució i els resultats amb detall (si hi ha canvis respecte a les previsions inicials, se n’han d’explicar els motius).

 

- Factures i comprovants de pagament

  A tenir en compte:

· Només s’han de presentar les factures imputades a la subvenció rebuda, és a dir, les que heu indicat a la columna “Import imputable a la subvenció municipal”, que sumaran l’import atorgat.

· Aquests documents han d’estar a nom de l’entitat amb el seu NIF.

· Han d’estar compresos dins les dates d’execució del projecte.

· Agrupeu les factures i els comprovants en un sol document i en el mateix ordre que a la memòria econòmica.

· Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins a un màxim de 300 €.

 

-  Declaració responsable

 

Procediment de la justificació

 

Document de reformulació

Cal presentar la reformulació en els següents casos:

· Si l’import atorgat és inferior al sol·licitat.

· Si hi ha altres canvis en el pla de viabilitat.

· Si hi ha canvis en les dates d’execució del projecte.

· Si hi ha qualsevol altre canvi important.

Atenció: Si no es presenta la reformulació, es suposarà que el projecte s’ha executat d’acord amb les dades presentades a la sol·licitud i es considerarà que aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte.

 

Document de reformulació
Descarrega el document de reformulació

 

Termini de presentació de la reformulació
A partir de la publicació de la resolució provisional

 

Forma de presentació de la reformulació
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

 

En cas de no haver realitzat el projecte subvencionat

En cas de no haver realitzat el projecte subvencionat s’ha de presentar la carta de reintegrament a través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

 

Presentació de la justificació

S’ha de presentar la justificació a través del Tràmit Telemàtic de la Convocatòria General 2021

En el moment de presentar l’esmentada documentació haureu de tenir a mà el número de referència de tràmit que vau obtenir quan vàreu presentar la sol·licitud.