Justificació de les subvencions atorgades a la “Convocatòria General 2020” i a la “Convocatòria Extraordinària per a pal·liar els efectes de la Covid-19”

Informació d'interès de la justificació

En cas d'haver presentat el mateix projecte a les dues convocatòries

En cas que el mateix projecte s’hagi presentat a la Convocatòria General 2020 i a la Convocatòria  Extraordinària per pal·liar els efectes de la Covid-19 s’hauran de justificar les dues convocatòries separadament.

El pressupost total del projecte serà el mateix però les factures que s’imputin a la justificació de l’import percebut a la Convocatòria General no podran ser les mateixes que s’imputin per la justificació de l’import percebut a la Convocatòria Extraordinària.

En cas d’utilitzar una mateixa factura per justificar l’import subvencionat en les dues convocatòries, s’haurà de fer constar en la declaració jurada i s’haurà d’indicar l’import imputat de la factura a cada convocatòria.

Termini de la justificació

Termini habitual:
Habitualment la justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció o en el document de reformulació o modificació.
 

Termini excepcional:
Excepcionalment, i com a conseqüència de la crisi sanitària, s’ha ampliat fins el 9 de juny de 2021 el termini de justificació de tots els projectes que van obtenir subvenció a la Convocatòria General 2020 i a la Convocatòria Extraordinària per a pal·liar els efectes de la Covid-19.
 

Termini de la justificació en cas d’haver modificat o reformulat el projecte

En el cas que s’hagi notificat una modificació de la data d’execució a través de la modificació o reformulació: s’ha flexibilitzat el termini i es podrà presentar la justificació fins el 9 de juny 2021.

 

Percentatge subvencionable

•    En la Convocatòria General 2020, en base al Decret d’Alcaldia de 22 d’abril de 2020, l’import màxim subvencionable per part de l’Ajuntament de Barcelona s’amplia fins al 80% del pressupost total de projecte.

•    En cas que no es pugui justificar el percentatge de finançament
sol·licitat, el beneficiari haurà de reintegrar l’import no justificat que correspongui.

•    En cas d’haver presentat el mateix projecte a la Convocatòria General 2020 i a la Convocatòria Extraordinària,  la suma dels imports subvencionats no podrà superar el 80%.

 

Import que cal justificar

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagament de l’import subvencionat.

Igualment, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat.

 

Declaració responsable

En el cas de la presentació telemàtica de la justificació, caldrà adjuntar una declaració jurada del/la beneficiari/ària i/o representant legal de l’entitat conforme les factures aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions públiques).

És important marcar i complimentar totes les declaracions responsables que apareixen als documents de justificació.

> Declaració responsable

 

Documents de la justificació

>  Instància.

>  Memòria d'actuació.

>  Memòria econòmica. IVA deduït, IVA no deduït

>  Declaració responsable.

>  Factures i comprovants de pagament per import e la subvenció atorgada

 

Forma de presentació de la justificació

•    Cal presentar la justificació amb la mateixa modalitat utilitzada en la sol·licitud de la convocatòria.

•    La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de l’entitat o del representant d’aquesta. En cas que no sigui possible cal presentar un certificat en el que s’indiqui que el representant atorga poders a la persona que realitza la presentació.

Recordatori: A partir de la convocatòria 2021, tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar els documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

 

Problemes amb el tràmit telemàtic?

•    La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb una identificació digital vàlida: 

     >  CD de la FNMT
     >  IDCat
     >  IDCat Mòbil
     >  Cl@ve
     >  DNI Electronic
     >  Altres identificacions vàlides

•    Tota la documentació que s’aporti o que es requereixi s’haurà de presentar a través del tràmit telemàtic de la convocatòria. Els documents presentats a través del correu electrònic no es consideren vàlids.

•    S’han d’efectuar tots els tràmits amb el mateix certificat.

•    Si es vol annexar més de tres documents s’haurà de repetir el tràmit.

•    Per a efectuar qualsevol tràmit sempre és necessari tenir el número de referència del tràmit. Aquest número s’obté amb el justificantde registre que es genera un cop realitzada la presentació de la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

•    Utilitzar preferentment els navegadors Explorer i Chrome.

•    Utilitzar sempre el mateix navegador.

•    Si teniu problemes netegeu les cookies i reinicieu el navegador.

 

Si el problema amb el tràmit persisteix ens podeu contactar a través del correu:  infoicub@bcn.cat

 

Terminis de presentació de la justificació
09
9 juny
Subvenció Convocatòria General 2020
09
9 juny
Subvenció Convocatòria Extraordinària 2020
Presentació de la documentació