PLA: PRINCIPIS I ESTRATÈGIA

p2.jpg

Aquest pla ha estat fruit d’un procés intens d’escolta activa de llarg recorregut en què ha participat el teixit del conjunt d’àmbits culturals de la ciutat. El conjunt de converses i espais de reflexió compartida s’han anat formalitzant i amplificant a través de diverses accions específiques. Aquesta escolta s’ha dut a terme mitjançant pràctiques i metodologies diferents:

● Amb la recerca-acció i codisseny de polítiques públiques, amb la voluntat de reconèixer que les polítiques públiques no les fan exclusivament les administracions.

● Amb l’obtenció de dades i mapejats a través de diverses entitats i de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona de l’Institut de Cultura. Entre els estudis que s’han pres com a referència destaca l’enquesta “Participació i necessitats culturals a Barcelona”, un treball del Gabinet Tècnic de l’ICUB i de l’investigador en polítiques públiques Nicolás Barbieri de l’any 2019 i presentat el 2020, que aporta un coneixement especialment rellevant per a l’aplicació dels drets culturals a la ciutat de Barcelona.

● Amb grups de treball per codissenyar i contrastar algunes iniciatives plantejades, i trobades amb gremis, plataformes sectorials, institucions i col·lectius de base.

NOU MESURES DE GOVERN I 100 ACCIONS PER GARANTIR ELS DRETS CULTURALS DE LA CIUTADANIA

Amb la implementació de les mesures següents es vol assegurar que la ciutadania tingui accés a la cultura, hi pugui participar i es garanteixi el seu dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat.

PRINCIPIS QUE FONAMENTEN EL PLA:

Hi ha una sèrie de principis que impregnen tot el pla i que formen part del gruix de línies, programes i accions que s’implementaran:

Foment de la interculturalitat

Un pla de polítiques culturals en clau de reforç dels drets culturals ha de situar, en la primera línia de les seves actuacions, el reconeixement i el foment de la manifestació de les cultures diverses que conviuen a Barcelona.

Perspectiva feminista

El compromís del pla amb la perspectiva feminista se sustenta en el principi de transversalitat de gènere (integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i dimensions de la política) i el de justícia de gènere (reconeixement de valors essencials com el respecte, el reconeixement, l’equitat o la llibertat).

Transparència

En l’exercici de la responsabilitat pública calen mecanismes que facilitin l’observació i el control ciutadans continus de les pràctiques de gestió. Per això, sense variar l’essència del treball que s’ha estat fent, es reforçarà la transparència amb el disseny d’eines d’observació i control d’aquesta gestió pública. .

Transversalitat

Aspectes com la mediació, la perspectiva de gènere, l’accés, la lluita contra la precarietat, la governança democràtica o la promoció de la diversitat són exemples d’aquests elements transversals que es reforcen amb la finalitat d’afectar el conjunt d’estratègies.

Descentralització i noves centralitats

Les grans activitats culturals promocionades per l’Ajuntament no han de passar forçosament per espais i significats cèntrics sinó que cal garantir que la distància (sigui física, política o social) no dificulti el dret a l’accés a l’activitat cultural i, per tant, en la mesura que sigui possible, cal distribuir la producció cultural i la seva oferta per tot el territori de la ciutat.

“Cultura metropolitana”:

Barcelona té una gran densitat i un espai territorial molt limitat —100 quilòmetres quadrats i 1,6 milions d’habitants—, però les seves grans institucions culturals i la forta dinàmica i activitat culturals donen servei i s’articulen en un espai molt més gran. Ens referim no només a l’àrea metropolitana i els seus 3,2 milions d’habitants, sinó també a la regió metropolitana (que aplega 5 milions) i, per extensió, a la resta de Catalunya, fet que té una significació especial en el context de les realitats urbanes del sud d’Europa.

Sostenibilitat

El desplegament del pla planteja una gestió ambientalment respectuosa de totes les pràctiques culturals que es facin a la ciutat, i el conjunt de mesures que es volen impulsar implicaran un ús sostenible dels espais públics, un consum sostenible, la conservació del patrimoni i l’avaluació prèvia d’impactes de les polítiques de mobilitat i dels projectes urbanístics.

Accés

Fomentar l’accés a les programacions culturals en condicions d’igualtat, sense discriminació de classe, origen o gènere.

Creació

Enfortir i impulsar als creadors i les creadores de la ciutat per desenvolupar i impulsar la seva carrera en condicions dignes.

Pràctiques culturals

Reconèixer el paper de la ciutadania com a agent cultural i el seu dret a la autorepresentació i a la participació en la vida cultural a la ciutat.

Comunitat

Reforçament del paper articulador de la cultura en el capital social de la ciutadania cultural activa, lliure i participativa.

Governança

Propiciar marcs oberts per participar en la presa de decisions de la vida cultural de la ciutat des d’una perspectiva pública, publicoprivada i publicocomunitària (Consell de la Cultura).