Administració electrònica

Descripció: 

Objectiu:

Implantar l’administració electrònica per potenciar la disminució del consum de paper, en serveis com el visat i registre de documents.

Breu descripció:

El col·legi ofereix processos que es tramiten electrònicament, Tecnovisat, visat i revisió de projectes i documents a través d’internet sense paper.

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/visats/index.html

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: