AJUT LLAR D’INFANTS

Entitat:
Casa Santiveri, S.L.
Descripció: 

Ajuda escolar als treballadors amb fills menors de 3 anys per afavorir i ajudar amb la despesa que suposa.

Aquesta ajuda és acumulable, sumant els imports segons el nombre de fills amb edats esmentades.