AMBIENTALITZACIÓ

Descripció: 

Objectiu/s:

Aprofitament de les tecnologies per a la reducció del consum dels recursos naturals.
Minimització de la generació de residus i increment de la recollida selectiva.
Incorporació de criteris ètics i socials en les polítiques de compra.
Promoure la mobilitat més sostenible.

Breu descripció:

- Promoure i facilitar els processos i gestions de forma electrònica: del suport paper al suport digital
- Promoure la recollida selectiva de residus de forma correcta i fomentar la utilització dels punts
verds
- Promoure la compra responsable incorporant criteris ambientals i socials
- Promoure l’ús del vehicle compartit
- Promoure l’ús del transport públic
- Campanyes de comunicació i informació

Persona o àrea responsable: Toni Crusellas /Serveis Generals
Calendari d’execució previst: 2016-2018
Recursos humans i econòmics: 1 persona; 30h/mes
Observacions: Afectació transversal amb altres Departaments col·legials

Indicador/s:
Nombre d’oficines que es relacionen amb el COAC de forma electrònica
Nombre d’oficines que s’acullen a la correcta gestió dels residus i utilització dels punts verds
Nombre d’oficines que realitzen les compres de material a través de Centres Especials de Treball
Nombre d’oficines que contracten empreses de vehicle compartit a través de la informació
proporcionada pel COAC.