Aprofitament alimentari

Descripció: 

o Control de consums i despeses.

o Diagnosi de les “devolucions” per racionalitzar millor les porcions.

o Formació del personal dels departaments de F&B.

o Formació específica del personal de cuina en “Cuina de reciclatge/aprofitament”.

o Col·laboració amb ONG alimentaries que tinguin la possibilitat de transportar aliments a

diversos punts de la ciutat (menjadors socials, etc.).

o Elaboració de pautes mínimes de recollida de menjar donat.

o Campanyes comunicatives: treballadors i clients: Informació als directoris sobre les accions

realitzades per tal de millorar l’aprofitament alimentari, obtenir menys despeses i procediment

de donació de menjar; senyalètica...