Aprovar i aplicar un document tècnic de criteris d’edificació sostenible en edificis de nova construcció

Descripció: 

Breu descripció:

Aprovar i aplicar un document tècnic de criteris d’edificació sostenible en edificis de nova construcció LE-2.11).

Línia estratègica: ordenació territorial, adequació dels espais i construcció sostenible.

Objectiu: reduir l’impacte ambiental dels edificis i instal·lacions al llarg de la seva vida útil.

El disseny i la construcció dels edificis són fases essencials per assegurar que aquests minimitzin el consum d’energia i recursos naturals durant desenes d’anys. Els edificis de nova construcció de la UB hauran de seguir els criteris d’edificació sostenible fixats i aprovats per l’Equip de Govern, ampliant les obligacions que estableix la normativa vigent. Aquesta acció permetrà un estalvi d’energia important i al llarg del temps, doncs l’edificació sostenible assegura la qualitat ambiental i l’eficiència energètica d’un edifici durant tot el seu cicle de vida.

Fases:

-       Recerca d’informació sobre edificació sostenible i determinació de criteris aplicables a la UB.

-       Redacció preliminar del document.

-       Presentació i discussió interna.

-       Redacció de la versió definitiva.

-       Aprovació institucional.

-       Inclusió dels criteris als plecs de clàusules dels concursos públics per a edificis de nova construcció.

-       Construcció d’edificis seguint els criteris d’edificació sostenible.

L’acció es durà a terme amb recursos humans propis, i per tant no es preveu contractació específica. Tampoc es preveuen costos materials, ja que el document es genera en format electrònic. La implantació dels criteris d’edificació sostenible poden generar un sobrecost en el projecte de construcció, que s’amortitza àmpliament al llarg de la vida útil de l’edifici.

Indicadors de seguiment:

Aprovació del document tècnic de criteris d’edificació sostenible.

Nombre d’edificis executats amb criteris d’edificació sostenible.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: