Augmentar el compostatge de matèria orgànica

Descripció: 

El Zoo produeix adobs orgànics de gran qualitat amb les restes de fems i els utilitza dins de les mateixes instal·lacions. Amb l’objectiu de disminuir residus es farà més compostatge de la matèria orgànica.

-       es posaran més compostadors a les seccions

-       es mantindran converses amb l’administració per fer accions en aquesta línia

-       s’estudiarà la viabilitat de comercialitzar el compost del Zoo.

Aquesta acció forma part del pla estratègic del Zoo i del projecte “El Zoo millora la Terra”, el qual ha sigut premiat per la Setmana europea de prevenció de Residus de l’any 2012.

L’èxit d’aquest programa rau en què, tot i que el Zoo ja separava curosament els seus residus i els enviava a plantes de compostatge o reciclatge segons la mena, es fa un pas endavant realitzant el compostatge en les pròpies instal·lacions, reduint així els costos de transport i d’emmagatzematge añ Punt Verd.

En un primer objectiu del projecte es treballa  amb el fems dels animals herbívors, dels quals es pot extraure adob orgànic d’alta qualitat per als jardins passats els mesos.

Més informació (enllaç):

Podeu accedir al vídeo de presentació de la candidatura del Zoo, elaborat per l’ARC, seguint el següent enllaç: https://vimeo.com/59505397

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: