Canvi climàtic i petjada de carboni

Descripció: 

Breu descripció:

Canvi Climàtic i petjada de carboni:

ESTEVE contribueix a la lluita contra el canvi climàtic amb una línia de projectes emmarcats dins la campanya amb el lema “Suma-hi el teu gest, resta’n CO2 “:

-       Elaboració i gestió de l’inventari anual de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a Espanya i Mèxic, segons el GreenHouse Gas Protocol (GHC Protocol). Les emissions totals han disminuït un 26 % el 2014.

-       Renovació de la contractació de subministrament d’energia verda (Green Energy), generada a partir de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència per als centres d’activitat productiva a Espanya.

-       Execució de les accions resultat de les auditories energètiques realitzades als centres de més consum a Espanya. Pla d’inversions en projectes orientats a la disminució de costos, consums i emissions de CO2 .

-       instal·lació d’una planta fotovoltaica a  la planta de Martorelles. Suposarà un estalvi del 3,28% del consum elèctric del centre i 138 tones d’emissions de CO2 a l’any.

-       Ampliació de la campanya de sensibilització als col·laboradors de Mèxic sobre la importància de la reducció d’emissions de CO2 en cinc punts clau: climatització, il·luminació, desconnexió dels equips electrònics quan no s’utilitzin, i amb relació a la mobilitat, ús responsable de transport.

-       Reducció de 110 t de CO2 com a resultat de la implantació del Pla de Mobilitat Sostenible d’ESTEVE. El pla descriu les opcions de mobilitat diàries dels col·laboradors a Espanya i proposa opcions més sostenibles adaptades a la casuística de cada centre de treball; fomentant l’ús de cotxe compartit, facilitant l’ús i l’aparcament de bicicletes i fomentant l’ús de noves tecnologies (videoconferències) per evitar desplaçaments. Es manté el foment del transport públic.

-       Compensació de 375 t de CO2 a través d’un projecte de reforestació a Chiapas impulsat per ECODES dins del marc de la iniciativa Zero CO. El projecte també presenta d’altres beneficis; conservació de la biodiversitat i cooperació al desenvolupament de la població rural més vulnerable.

Consum de recursos:

Gestió dels consums de recursos responsable: anàlisi de les tendències dels consums de les primeres matèries, aigua, electricitat i gas per a fer-ne un ús responsable, mitjançant la reutilització, la minimització i l’ús d’energies més

-       sostenibles (energia verda)

Gestió de residus:

 

-       ESTEVE realitza accions de minimització en origen dels residus i manté un esforç constant per: reutilització de dissolvents com a matèria primera a les plantes químiques, identificar aquells més significatius en impacte ambiental, millorar en la segregació i reciclatge dels residus de l’activitat farmacèutica, programes Re-Activa de reaprofitament d’actius i materials entre els centres de treball, a fi d’optimitzar costos, minimitzar-ne l’impacte ambiental i incrementar l’acció social, disminuir l’impacte ambiental d’envasos i embalatges de productes farmacèutics (Pla Empresarial de Prevenció d’ESTEVE adherida al SIGRE i ECOEMBES).

Emissions a l’atmosfera

-       Es reporta la informació al registre europeu PRTR, inventari d’Emissions i Transferència de Contaminants. Es disposa de plans graduals anuals per a la substitució de gasos i equips de refrigeració i/o climatització afectats per la reglamentació de substàncies que malmeten la capa d’ozó.

Abocaments

-       Es disposa d’estacions depuradores d’aigües residuals i sistemes de control que garanteixen que la qualitat de l’aigua abocada està per sota els límits establerts per la legislació vigent en cada país. . No es duen abocaments directes al mar o rius, tota l’aigua abocada arriba al clavegueram públic de la zona.

Inversions ambientals

-        ESTEVE destina cada any un pressupost d’inversions i despeses per ala minimització de l’impacte ambiental en els diferents vectors (principalment aire i aigua). L’any 2014 es van destinar 7,2 Milions d’Euros en les següents inversions:

·         Control automatitzat del funcionament de les bombes d`aigua de xarxa.

·         Substitució progressiva de bombes d`anell líquid de buit per bombes d`oli. El consum d`aigua de les bombes d`anell líquid és elevat, i en els casos en què per les condicions de procés no és possible la substitució, s`ha optimitzat el consum d`aigua mitjançant el tancament del circuit.

·         Gestió i control del règim de funcionament dels equips de climatització.

·         Comptabilització d`aigua purificada consumida.

·         Calderes instal·lades amb cremador modulant per a l`estalvi del consum de gas, alhora que s`optimitza el rendiment de les calderes a través de millores en la combustió.

·         Reducció del consum d`aigua en els laboratoris i la planta pilot, mitjançant l`ús de circuits tancats.

·         Reaprofitament del rebuig d`aigua de la planta de generació d`aigua purificada en altres zones de la planta, cosa que suposa un estalvi en el consum d`aigua de xarxa.

·         Aprofitament de l`aigua depurada per la depuradora d`aigües residuals per a la preparació d`additius d`alimentació d`aquesta i d`altres tasques de funcionament de les instal·lacions, en lloc d`utilitzar aigua de xarxa.

·         Millores en els sistemes d`il·luminació exterior a través de censors fotoelèctrics connectats a les llums.

·         Instal·lació progressiva de bombetes de baix consum a l`enllumenat exterior.

·         Optimització de consums unificant les xarxes d`aire comprimit i el control centralitzat d`arrencada-aturada automàtica de màquines, utilitzant únicament els equips estrictament necessaris.

·         Millora de la ventilació de la sala tècnica de grups refredadors d`aigua, que disminueix el consum energètic d`aquests equips.

·         Millores ambientals per disminuir les emissions de compostos orgànics volàtils.

Biodiversitat

-       ESTEVE forma part del Consell d’ Empreses per la Natura (CEN) contribuint a la protecció i restauració d’hàbitats naturals; aiguamolls mediterranis, llacunes temporals, prades humides, a l’Estany de Sils, Plans de la Unilla i secans de la Noguera, entre d’altres.

Beneficis:

 

-       26 % de reducció del total d’emissions de CO2

-       375 tones de CO2 compensades

-       74% dels materials gestionats a través del projecte REACTIVA s’han reutilitzat

-       7.200 M2 instal·lats amb plaques fotovoltaiques a la planta de Martorelles, suposaran un 3,28% d’estalvi del consum elèctric del centre i una reducció de 138 tones d’emissions de CO2 a l’any.

 

Vigència de l’actuació: permanent

Document: