Canvi de lluminàries

Descripció: 

Canviar les llums de totes les oficines i aules del CIM UPC dels fluorescents actuals, a panells LED d’eficiència A+. Aquests panells tenen una vida útil 10 vegades més elevada que un panell convencional, i consumeixen un 80% menys. Tenen una potencia de 84 lm/W, què és equivalent a un panell de 160W, cosa que ens permet fer un estalvi d’un 60% en el consum energètic. També millorarem la intensitat de la llum, ja que tenen 5600 lúmens de potència, més que un panell convencional de potència equivalent.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: