Canvi tecnològic dels projectors per passar de còpies analògiques a digitals

Descripció: 

Consolidar i finalitzar la reconversió dels equipaments analògics per digitals, propiciant una reducció molt important dels residus ja que les còpies digitals són més petites i menys contaminants i també un estalvi energètic perquè els projectors digitals són més eficients.

Reducció de la contaminació per la disminució de la logística de transport.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: