Certificació d’Expert en Auditories Energètiques segons la ISO 17024:2012

Entitat:
ENGINYERS BCN - Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

El Col·legi està acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) per certificar persones segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 pels esquemes de: Expert en Instal·lacions de Baixa Tensió, Expert en Auditories Energètiques i Expert en Legalització d’Activitats.

Breu descripció:

El Col·legi realitza periòdicament convocatòries per certificar els Experts en Auditories Energètiques.
Aquesta certificació reconeguda a nivell internacional, compleix amb els requisits establerts en el RD 56/2016 de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/EU el Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia.

http://www.enginyersbcn.cat/servei-certificacio-professional/

Indicador: núm de persones certificades.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: