Certificació d’Expert en Auditories Energètiques segons la ISO 17024:2012

ertificació d’Expert en Auditories Energètiques segons la ISO 17024:2012
Descripció: 

El Col·legi realitza periòdicament convocatòries per certificar els Experts en Auditories Energètiques.

Aquesta certificació reconeguda a nivell internacional, compleix amb els requisits establerts en el RD 56/2016 de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/EU el Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia.

Més informació: https://certificacioprofessional.cat/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: