Certificació Professional d’activitats de jardineria

Descripció: 

Certificació de Jardiners, socis o no de les activitats jardineres  que defineixin la seva professionalitat.  El jardiner ha d’adherir-se al sistema de certificació empresarial per les empreses de Jardineria de Catalunya, amb la finalitat d’estimular-les cap a models d’excel·lència, salvaguardant en tot moment la posició del Gremi com a organisme impulsor i supervisor de la seva bona implantació. 

Els jardiners que obtinguin aquesta certificació compliran amb l’exigència d’excel·lència professional. El segell pot tenir tres categories per cada activitat jardinera.

Activitats a Certificar:

  • Construcció i manteniment de jardins
  • Tala i poda d’arbrat
  • Instal·lacions de reg
  • Gespes i Prats
  • Construcció i Manteniment de cobertes i Murs Verticals
  • Paisatgisme, Disseny de Jardins,
  • Tractament de fitosanitaris
  • Redacció de Projectes, Dictàmens, Valoracions i Peritatges
  • Serveis Forestals i Mediambientals
  • Cultiu i Venda de plantes i arbres