Col·laborar amb el personal acadèmic per facilitar el coneixement de la gestió ambiental de la UAB

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

El personal acadèmic que treballa a la UAB pot esdevenir un altaveu dirigit a l’alumnat en relació amb
les actuacions que es fan a la Universitat en matèria de gestió ambiental. Mitjançant aquesta acció es pretén
elaborar un material didàctic amb continguts que tractin sobre la gestió ambiental que es fa a la UAB, perquè el professorat el difongui entre l’alumnat.
Les actuacions que es faran en el marc d’aquesta acció seran:
• Dissenyar el material didàctic.
• Reunir-se amb els coordinadors de les titulacions i el professorat.
• Fer el seguiment i l’avaluació de les diferents iniciatives.
També caldrà establir quins mitjans s’empraran per a difondre el material didàctic i les diferents propostes de sessions practiques per al professorat (Campus Virtual, intranet, etc.).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: