Col•legi sense papers

Col•legi sense papers
Descripció: 
  • Substitució de la compra de paper reciclat en detriment de paper blanc.
  • Fomentar l’impressio a dues cares.
  • Fomentar la conversió en llibretes i blocs de notes els fulls només usats per una cara.
  • Promocionar l’ús de la “Finestreta Única”, fomentant els tràmits on-line entre els col·legiats per tal d’evitar l’ús del paper en la gestió col·legial i en la tramitació d’expedients
  • Impulsar més la comunicació amb els col·legiats mitjançant mitjans tecnològics; promoció de Revistes en format digital i emissió de comunicats oficials i de certificats de col·legiació per signatura electrònica.
  • Utilitzar exclusivament els mailings com a sistema de promoció d’activitats del Col·legi amb els col·legiats
  • Eliminar les impressores i centralitzar 1 impressora per planta bàsicament per escanejar.
  • Establir reunions de la Junta de Govern i Comissió Executiva sense papers
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: