Compra i contractació amb criteris socials

Descripció: 

Breu descripció:

Incorporar criteris socials i ambientals als procediments de compres de serveis i subministraments de l’empresa i en processos de licitació.

Per a la incorporació de criteris socials, es tindran en compte les empreses o entitats d’inserció sociolaboral registrades al Directori de proveïdors socials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Per als tipus de serveis i subministraments a sota indicats, s`intentarà sempre que sigui possible a nivell tècnic i econòmic, la compra a empreses que estiguin en aquest registre.

 

La relació del serveis i subministres en els quals es pot aplicar aquest criteri són:

-         Serveis de pintures i instal·lacions

-         Serveis de rehabilitació i reformes d’edificis

-         Arts gràfiques

-         Bugaderies

-         Copisteria, reproducció i enquadernació

-         Fusteria

-         Jardineria

-         Neteja

-         Reciclatge, recollida i recuperació

-         Vestuari i EPIS

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: