COMUNICAMAR

Descripció: 

3. COMUNICAMAR

Breu descripció:

Existeix una desconnexió, a una part important de la societat actual, entre la seva activitat i les conseqüències que comporta sobre el medi. Així que, el servei de Comunicar, a través de campanyes de comunicació i sensibilització en municipis, entitats i associacions, implica la societat en la resolució de problemes ambientals marins que es donin al municipi o entorn pròxim, facilitant la gestió del consistori i enfortit les relacions entre institucions i habitants.

Més informació: http://anellides.com/serveis/comunicamar/

Beneficis:

X Ambientals       X Socials      Econòmics 

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Objectius

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa

Línies d’acció

1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.

1.8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració, l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.

9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.

9.5. educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació, intensificar i innovar els processos democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de cada organització.

9.3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal i informal.

9.8. fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió, l’ús i el seguiment dels espais i serveis d’ús comunitari.

Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les iniciatives aïllades en una acció conjunta i crear sinèrgies.