Consolidar les accions de RSC dirigides al col·lectiu d’advocats/des i/o treballadors/des

Entitat:
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Descripció: 

Objectiu/s:

Consolidar i augmentar en la mesura del possible les accions de RSC dirigides al col·lectiu d’advocats/des i/o treballador/es per a conscienciar i donar visibilitat de la importància de la responsabilitat social corporativa en l’àmbit de l’advocacia.

Breu descripció:

·       Creació d’un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG) (del que l’ICAB n’és el principal membre), per tal que puguin ajudar a les persones col·legiades que estan passant dificultats.

Els Voluntaris donen suport a les persones beneficiaries en aquelles qüestions d’acompanyament i atenció que no suposin ajut econòmic. Entre d’altres tasques, hi ha les següents:

o Acompanyar a la persona beneficiada tant a la seva residència com, si és el cas, a l’exterior.

o Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus administratiu amb el document que es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.

o Acompanyar a la persona beneficiada en cas d’urgències mèdiques.

o Defensar a la persona beneficiada en aquells conflictes que puguin sorgir i que requereixin de la intervenció d’un advocat sempre i quan es tracti d’actuacions no judicials i per tant no incloses en els beneficis de justícia gratuïta. El beneficiari, a més, haurà d’acreditar que es troba dins dels paràmetres de concessió dels beneficis de la llei de justícia gratuïta.

  • Projectes socials de foment al respecte dels drets humans des d`un punt de vista jurídic: L`ICAB també destina el 0,7% del seu pressupost a atorgar ajudes a col·lectius o associacions que després d`un concurs convocat anualment, presentin projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament.
  • Mesures anticrisi. L`ICAB davant la situació conjuntural que s`està vivint de profunda depressió econòmica ha desenvolupat una sèrie de mesures per pal·liar la situació d`aquells que puguin estar travessant pitjors situacions. Les mateixes consisteixen en:

-       Possibilitat de sol·licitar l`ajornament de les quotes col·legials: aplicable a aquelles persones col·legiades que acreditin estar a l`atur o bé, si continuen treballant per compte propi, amb ingressos inferiors a 17.000 € bruts anuals.

-       Possibilitat d`acollir a la reserva del 5% de places en qualsevol activitat formativa per a aquelles persones col·legiades que reuneixin les condicions anteriorment descrites.

  • Ajuda a discapacitats . L`ICAB també ha obert una línia d`ajuts, consistents a aplicar un descompte del 50 % en tots els serveis que ofereix l`ICAB , per a aquelles persones col·legiades que o bé ells mateixos , o bé un familiar dependent , pateixin una situació de discapacitat o malaltia greu.
  • Beques de formació i estades a l`estranger. L`ICAB disposa de diverses convocatòries a l`any per atorgar beques d`estudi en tots els programes formatius d`especialització ( màster i postgrau ) així com per poder realitzar pràctiques remunerades tant a la demarcació territorial de l`ICAB com a l`estranger (a través dels convenis d`agermanament amb altres col·legis d`advocats fonamentalment europeus).
  • Ajudes a la formació. L`ICAB ofereix anualment a tots els seus treballadors/des la possibilitat d`acollir a l`ajuda de fins a un 50% del cost dels estudis que s`hagin realitzat amb aprofitament ( assignatura aprovada o certificació conforme s`ha assistit al 85 % de les classes impartides ) alhora que ofereix gratuïtament l`assistència a totes les activitats formatives que es realitzen per part de l`ICAB .

 

Persona o àrea responsable: Àrea Solucions Professionals i RRHH

Calendari d’execució previst:  2017

Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1

 

Indicador/s:

 

5.1.1 Nº de persones beneficiades de la FdIG del projecte de voluntaris

5.1.2 Nº de projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament presentats

5.1.3 Nº de col·legiats acollits a les mesures anticrisis

5.1.4 Nº de beques concedides a col·legiats per realitzar estudis a l’exterior

5.1.5 Nº de treballadors acollits a les ajudes en formació

 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

 

5.1.1 valor: 10

5.1.2 valor: 10

5.1.3 valor: 5

5.1.4 valor: 20

5.1.5 valor: 5

 

 

 

Document: