Constituir la taula de mobilitat a cada Campus

Descripció: 

Breu descripció:

Constituir la taula de mobilitat a cada Campus (LE-3.12).

Línia estratègica: mobilitat.

Objectiu: elaborar els plans de mobilitat del Campus.

Una taula de mobilitat és un òrgan de participació format per representants de totes les entitats i associacions implicades en la mobilitat d’una determinada àrea. L’objectiu de la seva constitució és, a partir de les diagnosis de mobilitat de cada entitat o associació, elaborar el pla de mobilitat conjunt de cada Campus.

En funció dels organismes i entitats que participin en la taula de mobilitat, el procés podrà ser liderat per la UB o per aquell que tingui competències en mobilitat a cada àmbit territorial (Ajuntament, Diputació o altres).

Per iniciar aquesta acció és imprescindible haver completat prèviament l’acció de dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres.

Fases:

-       Identificació d’organismes i empreses instal·lades al Campus/centre, i d’entitats i associacions representatives de diferents sectors de la mobilitat.

-       Contacte amb els organismes, empreses, entitats i associacions identificats.

-       Designació de representants que participaran en la taula de mobilitat.

-       Constitució de la taula de mobilitat.

Les tasques d’identificació i contacte amb organismes i entitats seran realitzades per personal propi, i fins a la constitució de les taules de mobilitat no hi ha costos associats de personal o material.

Indicadors de seguiment:

% de centres/campus de la UB on s’ha constituït la taula de mobilitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: