Contenidor “Ecològic”

Descripció: 

Ubicació d’un contenidor de l’empresa “Ecològic” per a ús intern de l’associació i dels propis associats. Aquesta empresa s’encarrega de recollir, destruir i reciclar el paper,  i proporciona un certificat un cop el procés ha estat executat.

El que es pretén es generar  un punt de recollida de paper per tal de facilitar als associats l’acte de reciclar.