CONTINUÏTAT ESTALVI ENERGÈTIC ALS ESTABLIMENTS DEL GRUP

Descripció: 
Durant el 2011 vam començar a desenvolupar el Pla d’estalvi energètic, que afecta a tots els establiments, la Cuina Central i les Oficines Centrals.
Aquest Pla, és un pla viu, que durant els primers anys es varen fer moltes inversions a nivell d’instal·lacions i equips per poder reduir el consum energètic, i els anys següents es basen en la conscienciació del personal, el manteniment de l’estalvi energètic, i si s’escau, en la compra d’equips i instal·lacions.
A gran trets, el Pla d’estalvi energètic consta de:
- Gestió de dades energètiques mitjançant BBDD
- Grans inversions en il·luminació, substitució de maquinària i equips,...
- Petites inversions en adequació de quadres elèctrics, equips de fred,..
- Conscienciació: amb formació i campanyes internes
- Auditories energètiques.
Aquest any 2017 donarem continuïtat en aquest Plans d’estalvi energètic, controlant i fent seguiment del seu compliment. Mitjançant:
- Auditories energètiques.
- Formacions continuades de conscienciació i motivació
- Indicadors i KPI d’estalvi energètic.
- Manteniment i revisió de maquinaria i equips