Creació de l`Escola Impremta

Entitat:
Arts Gràfiques Orient
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: