Crear la figura del gestor energètic (Acord GOV/104/2007)

Entitat:
Universitat de Barcelona UB
Descripció: 

Breu descripció:

Crear la figura del gestor energètic (Acord GOV/104/2007) (LE-5.15).

Línia estratègica: energia i recursos naturals.

Objectiu: integrar la gestió d’energia i recursos en l’activitat de la institució.

Fruit de l’Acord GOV/104/2007 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es va aprovar el desenvolupament del Programa d’estalvi i eficiència energètica dels edificis i equipaments de la pròpia Generalitat, es va establir com a obligatori per a aquesta institució el nomenament d’un gestor energètic. El seu objectiu ha de ser optimitzar de manera sistemàtica i contínua el consum energètic dels edificis.

L’acció preveu crear aquesta figura a la UB, bé amb la contractació d’una persona o assignant aquesta funció a un treballador que compleixi amb el perfil requerit per a aquesta tasca.

Fases:

-       Elaboració del perfil professional del gestor energètic (requisits, sou, tasques, competències, àmbit de treball, dependència orgànica, etc.).

-       Establiment de la solució de contractació més adient.

-       Formalització del contracte del gestor energètic (si s’escau).

-       Formació del gestor energètic.

El cost de l’acció dependrà de la solució de contractació escollida (reassignació de tasques a un treballador de la UB, modificació del perfil d’un lloc de treball existent, nova contractació, o altra que es determini). La formació del gestor energètic serà necessària en cas que la persona que assumeixi aquesta funció no disposi de formació específica o experiència en aquest àmbit.

Indicadors de seguiment:

Creació de la figura del gestor energètic.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: