Criteris socials en les compres i contractacions

Descripció: 

Breu descripció:

Incorporar criteris socials als procediments de compres de serveis i subministraments e l’empresa i en processos de licitació.

Per a la incorporació de criteris socials, es tindran en compte les empreses o entitats d’inserció sociolaboral registrades al Directori de proveïdors socials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Per als tipus de serveis i subministraments a sota indicats, s`intentarà sempre que sigui possible a nivell tècnic i econòmic, la compra a empreses que estiguin en aquest registre.

 

La relació del serveis i subministres en els quals es pot aplicar aquest criteri són:

- Serveis de pintures i instal·lacions

- Serveis de rehabilitació i reformes d’edificis

- Arts gràfiques

- Bugaderies

- Copisteria, reproducció i enquadernació

- Fusteria

- Jardineria

- Neteja

- Reciclatge, recollida i recuperació

- Vestuari i EPIS

Indicador:

Percentatge de contractació responsable/contractació total.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: