DECÀLEG DEL TALLER AGREMIAT

Entitat:
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'automòbils de Barcelona
Descripció: 

El projecte DECÀLEG DEL TALLER AGREMIAT, té com objectiu la dinamització comercial dels Tallers de manteniment i reparació de vehicles de motor de la ciutat de Barcelona a base de fomentar la confiança i argumentar el valor afegit del servei del taller en el client de proximitat.

Els tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, siguin cotxes o motos, són petites empreses, molt sovint micro-empreses de caire familiar que presten un servei de proximitat als ciutadans facilitant el correcte funcionament del vehicle al llarg de tota la seva vida útil, que en la pràctica pot situar-se al voltant dels 10 anys.

La funció dels tallers de reparació d`automòbils és molt important per garantir la seguretat viària i la sostenibilitat de l`automoció. Un manteniment responsable en els terminis preconitzats farà que els elements del vehicle responguin com cal, que el motor consumeixi menys combustible, es minimitzi l`emissió de gasos i en general la conducció sigui més eficient i segura.

 El present projecte pretén dinamitzar la funció comercial dels tallers de Barcelona mitjançant una campanya adreçada a la ciutadania de divulgació de les bones pràctiques en el servei manteniment i reparació del vehicle i dotar els tallers de mitjans i suports de comunicació moderns perquè fomentin aquests concepte entre els ciutadans a fi i efecte de fidelitzar la clientela i atraure més visites dels usuaris d’un vehicle al taller.

 

Per la condició d’agremiats, els tallers s’adhereixen i respecten els valors que exigeixen els Estatuts del Gremi de Tallers de Barcelona. Per informació al públic, l’entitat facilita a cada taller agremiat la placa corporativa del Gremi que el taller ha de tenir visible.

Es desenvoluparà el DECÀLEG DEL TALLER AGREMIAT, amb 10 punts de compromís del taller agremiat en aspectes essencials per al client com:

- Consum

- Qualitat

- Medi Ambient

- Responsabilitat social

 

Amb el Decàleg del Taller Agremiat, el Gremi elaborarà continguts adaptables per als tallers, que es difondran i posaran a disposició dels tallers mitjançant suports TIC perquè ho puguin anunciar entre la clientela.

Paral·lelament, es farà una campanya de sensibilització entre els ciutadans de Barcelona a través de Facebook i Internet, recolzat amb comunicacions sectorials.

El projecte DECÀLEG DEL TALLER AGREMIAT, promou els següents valors:

- Dinamització comercial dels tallers centrant-se en la creació d’imatge de marca corporativa i de confiança

- Fomentar l’ús dels canals de comunicació online, en especial les xarxes socials, com a font de nous perfils de clients per als tallers

- Valoritzar la imatge del bon servei i innovador dels tallers

- Fomentar la relació de proximitat entre l`usuari i el taller

- Fomentar el manteniment responsable del vehicle i la sostenibilitat i preservació de la vida útil del vehicle.

Amb l`execució del projecte els tallers de Barcelona podran millorar la seva competitivitat i enfortir la seva funció comercial de proximitat, creant noves oportunitats comercials i de servei de proximitat i fomentant la confiança en el taller, basant-se en una activitat cívica de foment dels valors de sostenibilitat i responsabilitat entre la població de la ciutat.

L`impacte en el temps del present projecte, és acumulatiu i perdurable, atès que promou la dinamització comercial d`un sector nombrós del teixit empresarial propi de la ciutat, crea un posicionament de fiabilitat i fomenta l`ús de les eines online i xarxes socials per connectar amb la clientela.

D`altra banda, promou entre la ciutadania una actitud responsable envers els vehicles, alhora que fomenta l’exigència del consumidor sobre els valors a demandar en el servei dels tallers.

Les accions a realitzar seran coordinades pel Gremi de Tallers de Barcelona, entitat sol·licitant del present projecte, i realitzades tant pel propi Gremi com pels tallers de Barcelona.