Definir i implantar processos efectius per garantir el compliment de les obligacions en matèria de sostenibilitat fixades als plecs de concursos públics vigents

Descripció: 

Breu descripció:

Definir i implantar processos efectius per garantir el compliment de les obligacions en matèria de sostenibilitat fixades als plecs de concursos públics vigents (LE-4.38).

Línia estratègica: qualitat ambiental.

Objectiu: incorporar criteris de compra verda.

Per tal de garantir que es compleixen les obligacions en termes de sostenibilitat que figuren als plecs de condicions dels concursos públics de prestació de serveis o concessions d’explotació, es posaran en marxa sistemes de control i seguiment que permetin avaluar-ho, detectar incompliments i aplicar les sancions previstes a tal efecte.

Fases:

-       Incorporar al blog del pla de sostenibilitat un espai on la comunitat universitària pugui consultar les condicions de prestació del servei, i comunicar l’incompliment de les clàusules de gestió ambiental del concessionaris.

-       Elaborar un procediment de revisió del compliment de les clàusules en sostenibilitat.

-       Dur a terme les revisions periòdiques que estableixi el procediment.

-       Elaborar informes en cas de no conformitat amb les clàusules en sostenibilitat fixades als plecs, o com a resultat d’una comunicació d’incompliment aportada des del blog del pla de sostenibilitat.

-       Aplicació del procediment sancionador previst als plecs en cas d’incompliment de les clàusules en sostenibilitat.

L’acció és procedimental i es durà a terme amb dedicació dels recursos humans propis.

Indicadors de seguiment:

% de no conformitats detectades en les revisions periòdiques del compliment de clàusules en sostenibilitat als plecs de concursos públics.

Nombre d’incompliments de clàusules comunicats al blog del pla de sostenibilitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: