Diagnosi de l’entitat. Redacció del Pla d’ambientalització i definició de la política ambiental

Descripció: 

Portar a terme una diagnosi dels vectors ambientals de l’entitat. Redactar un Pla d’Ambientalització i definir una política socioambiental amb la visió de la responsabilitat corporativa.
Els vectors ambientals on incidir serien:
A. Estalvi de paper
B. Estalvi de consum energètic
C. Estalvi de consum d’aigua
D. Adquisició de subministres més sostenibles i estudi de proveïdors
E. Protocol d’actes sostenibles i accessibles per tothom
F. Prevenció de residus

Les actuacions que es portaran a terme tindran l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles i posar de manifest la relació entre medi ambient, recursos econòmics i salut. De manera que l’entitat incorpori en el seu dia a dia criteris de sostenibilitat, fent que allò que és un benefici ambiental pugui revertir en un estalvi econòmic i una millora de les condicions laborals.

Per portar a terme la implantació d’hàbits sostenibles es tindrà en compte la participació de tot l’equip humà en els petits hàbits diaris que ajudaran a controlar el consum de recursos. La intenció es fer que el personal de l’entitat participi de la pressa de decisions , de manera que col·laborin en la proposta de mesures a implantar a través d’un procés participatiu que generi un coneixement col·lectiu de la realitat ambiental de l’entitat, potenciant la voluntat de donar a conèixer les accions implantades i els resultats de les mateixes i traspassar tot el procés a les entitats federades.

El treball amb els vectors es pot detallar a continuació:

5.1. A) Estalvi de paper. Hi ha diverses actuacions que ja fa molt de temps que a la Federació es porten a terme:

 • La impressora està instal·lada  amb preferències d’impressió a dos cares i blanc i negre a tots els ordinadors.
 • Tots el departaments tenen present la reutilització de paper a la casa

Mesures a implantar al 2018:

 • Afegir a la signatura dels correus electrònics el fet de que si no és imprescindible no s’imprimeixi el contingut
 • Recordar els hàbits sostenibles a l’equip per potenciar la reutilització

5.1. B) Estalvi de consum energètic.

Mesures a implantar al 2018

 • Instal·lació de persianes per bloquejar el pas del Sol
 • Iniciar la substitució de lluminària per LEDS
 • Comunicació d’hàbits sostenibles a l’equip, el dia a dia basat en hàbits responsables es el millor pas per fer un aprofitament de recursos adequat.

Mesures futures:

 • Estudiar les opcions de  mercat d’energies renovables
 • Estudiar la instal·lació d’aparells de calefacció i aire condicionat més sostenibles als habitacles de l’oficina on encara no s’han renovat

5.1. C) Estalvi de consum d’aigua.

 • Es disposa de cisternes amb mecanismes de descarrega d’aigua amb interrupció.
 • Es disposa d’aixetes amb airejador

Mesures a implantar al 2018

 • Comunicar hàbits sostenibles en referència al consum d’aigua a l’equip.

Mesures futures:

 • Una de les actuacions pendents seria revisar i  assegurar que totes les cisternes de l’oficina tenen aquesta capacitat.
 • Revisar la instal·lació d’airejadors a les aixetes.
 • Adhesius i retoladors amb base aquosa
 • Productes de comerç just
 • Tenir en compte les etiquetes ecològiques

5.1. D)  Adquisició de subministres més sostenibles. Tenir en compte criteris de sostenibilitat que potenciïn el consum local, ecològic i responsable socialment en l’adquisició de  subministres. Criteris:

 • Productes amb matèria prima reciclada, paper i altres
 • Productes ecològics per la neteja de l’oficina
 • Marcadors de text secs
 • Bolígrafs recarregables
 • Gots propis o gots multiús
 • Adhesius i retoladors amb base aquosa
 • Productes de comerç just
 • Tenir en compte les etiquetes ecològiques
 • Tenir en compte la política ambiental del proveïdor

Mesures per implantar en el futur:

 • Protocol de compres sostenibles
 • Revisió de les compres i proveïdors
 • Adquisició de paper reciclat

5.1. E) Protocol d’actes sostenibles i accessibles.

Mesures a implantar al 2018

Elaborar un protocol (check-list) per l’organització dels actes de l’entitat. D’aquesta manera es vetllaria per l’organització d’esdeveniments ambientalitzats i accessibles per tothom. A més tota persona de l’organització i de les entitats federades disposarà d’un suport per portar a termes esdeveniments sostenibles i accessibles. L’entitat ja disposa d’una guia de sortides escolars accessibles disponible a la web, més endavant trobareu l’enllaç.

5.1. F) Prevenció i recollida selectiva de residus. Des de la premissa que el millor residu és aquell que no es produeix, ens volem centrar en la reutilització, reducció i reciclatge per tal de minimitzar els residus generats, no només en quantitat si no també en toxicitat. Pel moment a la Federació:

 • Es recicla el paper que es destrueix
 • Es disposa d’una font d’aigua filtrada a través d’osmosis inversa a temperatures freda, ambient o calent, que contribueix a evitar el consum d’aigua envasada a l’oficina, reduint la generació de residus plàstics

Mesures a implantar al 2018:

 • Compra de cubells de reciclatge per les fraccions generades a la cuina
 • Informar a l’equip de bons hàbits de separació de residus

Mesures futures a implantar:

 • Revisió dels hàbits de separació de residus als departaments

Com es pot veure en la descripció del treball a realitzar amb els diferents vectors, es tracta d’una tasca que s’haurà de portar a terme en diferents fases i tractar els diferents vectors per separat. A més, es considera imprescindible fer un treball d’equip per implicar el personal des de l’inici i aconseguir fer seu el projecte per aconseguir millors resultats.

Consum energètic

Estalvi d’aigua

Festes sostenibles

Sortides escolars accessibles

Altres guies d’interès de caire ambiental