DIFUSIÓ I FORMACIÓ EN EMPRESA SALUDABLE

Entitat:
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Conscienciar i difondre tot allò que ha de fer una empresa saludable, els models que es poden aplicar
i les implicacions que té per a l’entorn de les corporacions, tant treballadors com el seu voltant més
proper, així com apoderar a les infermeres com a valor actiu dins de salut de les empreses.

Breu descripció:
Organitzar anualment una jornada adreçada a infermeres i infermers que treballen en l`àmbit del treball i d`altres professionals de recursos humans, i dedicada a abordar la integració de la salut dels
treballadors en d’altres polítiques, la cultura de la prevenció i l’aportació infermera en la protecció i promoció de la salut al lloc de treball.
Aquest acte intentarà aglutinar agents decisius dels ecosistemes saludables, tant públics com privats i tals com el Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, les societats de prevenció, les
associacions d’empresaris, les associacions infermeres, les entitats de certificació, els departaments de RH de PIMEs o multinacionals i les escoles de negoci, entre d’altres.
La jornada explicarà estratègies i eines per promocionar la salut amb exemples de casos d’èxit, i premiarà una actor/a clau en empresa saludable.

Persona o àrea responsable:
 Vocalia d’Infermeria del Treball
 Responsable d’Esdeveniments
Calendari d’execució previst:
2017-2018
Recursos humans i econòmics:
 Membres de la Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB, com a responsables d’establir les
línies estratègiques de la jornada i participar en la seva preparació i execució
 Responsable d’Esdeveniments, com a encarregat de la logística i l’organització de l’acte
 Àrea de Comunicació, com a departament responsable de la seva difusió
 Cost d’espai i tècnic, materials, càtering saludable, ponents i prem.

Indicador/s:
 Número d’assistents
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
 200 assistents

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: