Difusió i procés participatiu del Pla de Acció

Descripció: 

Difondre entre l’equip humà els objectius a treballar en els diferents vectors i fer un procés participatiu intern per establir les mesures a instaurar any rere any.

Comunicar a l’equip humà i les entitats federades les accions que es portaran a terme, així com els resultats obtinguts.

Per portar a terme la difusió es faran diferents accions segons el moment en que ens trobem a cadascuna de les actuacions:

  • Butlletí electrònic a l’equip humà d’ECOM. Informant dels vectors ambientals a tractar i de les mesures aplicables
  • Butlletí electrònic participatiu. Amb l’objectiu d’informar sobre les mesures a implantar per tal de que l’equip pugui implicar-se en la seva implantació
  • Fer difusió de les fites aconseguides i les mesures implantades entre les entitats federades i l’equip

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: