DIGITALITZACIÓ ECOSERVEI 2018

Descripció: 

Objectius:

El projecte ECOSERVEI 2018 té els objectius generals de:

1 - Millorar l’ambientalització del taller de Barcelona per prestar servei especialitzat a vehicles amb noves tecnologies, energies alternatives o renovables (etiquetes Zero i ECO) i d'altres opcions més eficients.

2 - Avaluar i estimar les oportunitats i procés d’implantació dels nous procediments als tallers amb un estudi de diagnòstic de situació a la ciutat de Barcelona.

3 - Difusió al públic per incentivar l’ús de vehicles que incorporin noves tecnologies sostenibles o energies menys contaminants.

4 - Promoure la transformació de vehicles a energies menys contaminants, allà on la tècnica ho permeti.

Breu descripció:

Els nous vehicles híbrids, elèctrics, de gas o amb tecnologies de suport a la conducció, ofereixen una oportunitat de millorar la sostenibilitat de la mobilitat en vehicle i reduïr emissions a la ciutat (etiquetes ECO).

Ara bé, per aprofitar aquests beneficis mediambientals, cal que l'usuari disposi d'un servei de proximitat per al manteniment i reparació del vehicle, doncs és el taller qui cuidarà la correcta funció del vehicle al llarg de la seva vida útil, o sigui més de 10 anys.

El servei de manteniment i reparació en aquests tipus de vehicles requereix una especilització del taller, amb inversió en equips i formació del personal. Està poc clar quin pot ser el mapa resultant a la ciutat de tallers especialitzats, entre altres raons perquè encara existeix certa desorientació entre els tallers sobre les oportunitats i els requisits per implantar aquests serveis.

Paral·lelament, l'usuari disposa en general d'una informació difusa, segurament per dispersió de les fonts, i no li resulta fàcil al públic avaluar d'una manera pràctica, les opcions a l'abast per milorar la sostenibilitat del seu vehicle.

El projecte ECOSERVEI 2018 es proposa contribuir a millorar la implantació del servei de manteniment dels nous vehicles ECO i afins en els tallers de Barcelona, mitjançant l'elaboració d'una Guia de servei per a l'orientació dels tallers en la seva adaptació, combinat amb una campanya de difusió al públic sobre els vehicles Zero, ECO i afins. Les campanyes aniran complementades amb un Estudi de Diagnòstic de situació de les expectatives i oportunitats dels tallers de Barcelona en el servei a vehicles Zero, ECO i afins.

La Guia orientativa de IMATGE, constarà d'informació rellevant per orientar al taller sobre les diferents tecnologies dels vehicles, les oportunitats de servei i els requisits. El format serà el més sintètic possible per tal que la Guia cumpleixi el seu objectiu orientatiu i pràctic.

El Gremi facilitarà la distribució i implementació de la Guia per mitjans online i a través de visites als tallers agremiats, per explicar els procediments recomanats per a la seva aplicació concreta al taller. Els especialistes tècnics del Gremi estaran a disposició per assessorar els tallers en les seves consultes.

Es dissenyarà un qüestionari de recollida de respostes i suggeriments per cada visita al taller, les dades dels quals seran tabulades i analitzades per obtenir un diagnòstic de situació, necessitats i expectatives del servei dels tallers als vehicles ECO i afins.

Pel què fa a la població de Barcelona, en el present projecte es farà una campanya d'informació al públic, a través dels tallers i per difusió a les xarxes socials.

Es dissenyarà un cartell informatiu a l'usuari del taller d'accés i descàrrega online per que pugui ser imprès i col·locat al taller en lloc visible.

Es faran publicacions a Facebook per difondre els missatges de la campanya i també es podrà fer promoció pagada selectiva a Facebook per les publicacions més virals.