Disminució de la cadena de producció d`aliments

Descripció: 

Breu descripció:

Diversos mercats de Barcelona acullen parades on els comerciants ofereixen als seus clients productes que conreuen a les seves finques. És una via per a la venda del producte de proximitat i de qualitat.

A la xarxa de mercats de Barcelona, hi ha un total de 19 comerciants que són també productors. Principalment, es tracta de negocis de venda de fruita  i verdura. A principis de la anys 90, es va incentivar fiscalment, per part de l’ajuntament, la instal·lació de productors en els mercats. La Boqueria i l’Abaceria són els mercats que concentren més negocis de producció pròpia.

La Normativa que ho regula, està a l’Ordenança de Mercats:

Article 16.

1. Són parades ambulants aquelles que pel seu caràcter eventual estiguin instal·lades en taules movibles en els espais del mercat que es consideri convenient d’assenyalar.

2. Aquestes parades es dedicaran a la venda de fruites i verdures pels pagesos, ja sigui individualment o agrupats, d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2n de l’article 33.

Article 33.

1. Podran ser titulars de parades ambulants aquells que reuneixin les condicions exigides en l’article 26 d’aquestes Ordenances.

2. Quan es tracti de llocs de venda directa regulats per disposicions de rang superior, els titulars hauran de reunir, a més, les condicions que aquestes exigeixin, i limitar-se a vendre productes de les seves pròpies collites o de les dels seus associats, si es tractés de Germandats d’agricultors i de Cooperatives de producció.

Article 34. Les autoritzacions de les parades ambulants acabaran el 31 de desembre de l’any del seu atorgament, salvat allò que es disposa en l’article següent.

 

Article 35. Els interessats en la renovació de l’autorització la sol·licitaran mitjançant una instància, que s’haurà de presentar durant els deu primers dies del mes de desembre de cada any. La llicència els pot ser concedida o denegada discrecionalment per a l’any següent.

Article 36.

1. La distribució de les parades ambulants de fruites i verdures és la que determina l’Administració municipal.

2. Una mateixa persona no pot ser titular de més d’una autorització.

3. Aquestes autoritzacions únicament seran transmissibles “inter-vius” en cas d’impossibilitat física del titular, a favor de qualsevol persona, o “mortis-causa”. Si no hi hagués disposicions testamentàries, l’autorització es transmetrà d’acord amb la legislació successòria vigent.