Donació d`ordinadors a entitats socials

Descripció: 

Breu descripció:

Sece ha fet donació de 9 ordinadors i material informàtic (monitors, impressores, etc.) a diverses associacions sense ànim de lucre, a fi de col·laborar en projectes d`ajut social. El material informàtic que dóna és material retirat, que ha quedat obsolet però que encara se li pot donar un ús per a d’altres finalitats.

Durant el mes de setembre de 2015 es van dur a terme dues accions per donar compliment al nostre COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I AMB ELS MUNICIPIS ON TREBALLEM.

  • Compromís Ambiental: reduir, reciclar i reutilitzar.
  • Compromís Social: col·laborar amb la inserció de persones amb diversitat funcional i col·laborar amb persones amb problemàtiques socials.

Sensibilitzats amb aquests compromisos, el departament d’informàtica, i en motiu d’una primera fase de substitució de les CPU de SECE, informa que tenen 9 CPU en bon estat i que es poden  reutilitzar.

Mitjançant Barcelona + Sostenibles es vehicula la consulta i se‘ns facilita el contacte de TECNOLOGIA PER A TOTHOM (TxT) i de REUTILITZA.CAT, membres de la xarxa de Barcelona + Sostenible, que provenen del programa de reutilització d’aparells informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Més informació a:  www.reutilitza.cat, contacte: David Franquesa

Els projectes socials beneficiaris són la Fundació Espai Natura i Joventut, amb el projecte “ La brúixola”,  i la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, i el seu projecte “Rev@alclic, equipem la peixera del Gavina”.

Aquesta donació és fa en dos fases:

Es fa una col·laboració amb SPECIALISTERNE, que és una empresa social que forma i insereix professionalment a nois i noies autistes, concretament, amb un tipus d`autisme anomenat Asperger (TEA). Aquest autisme afecta al noi/a amb una diversitat funcional a nivell comunicatiu, però en canvi, tenen moltes capacitats intel·lectuals i que 

desenvolupen a nivell  informàtic, i que apliquen en processos de desenvolupaments de software, de qualitat, etc...

L’Adrià Sánchez, va ser el nostre col·laborador, i el que va participar i venir a les nostres oficines centrals per fer el  diagnòstic de l’estat de les CPU i qui va instal·lar el sistema operatiu que sol·licitaven les entitats socials.

2a. FASE: LLIURAMENT DELS ORDINADORS

6 unitats es destinen a la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina “la peixera”, amb el projecte ”Rev@alclic equipem la peixera del Gavina”, de reforç escolar a nens/es i joves del barri del Raval de Barcelona.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: