Donació Solidària de dispositius digitals

Descripció: 

Descripció:

Facilitem la donació directa de dispositius digitals a iniciatives socials d’organitzacions i particulars.

Donar una nova vida als dispositius digitals (o reutilitzar-los) és una  forma eficaç d’optimitzar recursos, prevenir la generació de residus,  enfortir la creació d`ocupació local i les capacitats digitals, i, quan  és solidària, permet reduir la fractura digital i enfortir a entitats i  projectes d’interès social.  Però la donació solidària es torna complexa  pel donant alhora de trobar receptors afins a la seva acció social,  tècnics que donin suport per a preparar els dispositius, garanties a  direcció de que tot dispositiu donat acaba reciclant-se o que el retorn  social i ambiental justifica els recursos que li dediquen. Per a fer una donació d`equips els donants s`ha de registrar a reutilitza.cat i quan tinguin dispositius a donar contactar via el formulari https://www.reutilitza.cat/donate o enviar un correu a gestor@reutilitza.cat . Els gestors de la plataforma els contactaran per a coordinar las tasca de preparació per a la reutilització, que poden fer els donants o delegar-la sense cap cost a entitats especialitzades.

Preparadors són voluntaris o professionals que ofereixen serveis de preparació per a la reutilització de dispositius digitals. El servei es pot fer remotament o a la ubicació del donant. El procés de preparació per a la reutilització consta de l’esborrat de dades (amb certificat), els tests de funcionament i rendiment, el inventari, l’etiquetatge i l’empaquetatge. No és precís manipular internament els equips i el temps d’ocupació de l’espai és breu doncs és fa a raò de 10 equips/operari/hora. Al finalitzar la preparació els dispositius queden etiquetats (amb etiquetes QR) i geolocalitzats per tal de facilitar-ne una recollida el màxim desatesa. Els preparadors obtenen una part dels dispositius que preparen per a cobrir les despeses de preparació o una remuneració econòmica.

Donants són empreses, administració pública i particulars del territori de Catalunya que donen directament en mà els seus dispositius digitals als receptors. Són els usuaris que donen un producte que encara no ha estat reutilitzat per usuaris de la plataforma. Ells en són els propietaris i decideixen qui els prepara i a qui als donen. Els donants poden agrupar-se en programes de reutilització locals (ajuntaments, punts verds,...) per a canalitzar dispositius cap a zones geogràfiques específiques. Els dispositius es preparen en el donant amb el suport dels preparadors. Els donants han de:

i)                    donar gratuïtament els dispositius reutilitzables

ii)                  realitzar o delegar les tasques de preparació per a la reutilització als preparadors

iii)                acceptar que en contraprestació pels serveis realitzats els preparadors rebin una part dels equips reutilitzables,

iv)                donar en mà els dispositius als receptors.

Receptors són els usuaris que han rebut un producte de la plataforma esdevenen usuaris receptors. Tenen la propietat legal dels dispositius que reben però un cop deixen d’usar-los han de donar-los a usuaris seleccionats per la plataforma. Les responsabilitats dels receptors que també computen per la seva reputació són:

i) presentar el projecte a la plataforma Reutilitza.cat

ii) acceptar/rebutjar telemàticament els dispositius assignats

iii) recollir-los en les instal·lacions dels donants dins del període establert pel donant

iv) fer la traçabilitat geogràfica i notificar-ne el temps agregat d’ús (via programes instal·lats en els mateixos dispositius)

v) fer dues noticies, una en la recepció i l’altre als sis mesos d’ús

vi) tractar d’allargar el seu temps de reus via la reparació o repotenciació

vii) al final del seu temps de reus reciclar-l’ho en un punt autoritzat o canalitzar-lo novament a Reutilitza.cat.

Accés obert i no-discriminatori qualsevol usuari pot unir-se a la plataforma i oferir dispositius i serveis per a preparar, instal·lar, reusar i mantenir el stock de dispositius i de desenvolupament i manteniment de plataformes per a crear demanda i oferta de dispositius. L’accés als dispositius és no-discriminatori perquè el preu que paguen els receptors es determinen en termes de costos de gestió (en lloc d’orientar-se a la demanda i el mercat) en base al principi de comerç just per a valorar el cost del treball.

Assignació de serveis. La plataforma assigna els serveis en base a la reputació dels professionals mesurada en termes de contribució a la sostenibilitat de la plataforma. En el procés de preparació per a al reutilització és el donant qui selecciona els preparadors i en els processos de la instal·lació, manteniment i reciclatge és el receptor qui els selecciona. La reputació dels preparadors es mesura principalment per: 1) qualitat de servei segons donant, 2) qualitat de les dades dels dispositius preparats, 3) percentatge d’acceptació de serveis de preparació, i 4) serveis de preparació voluntaris amb suport remot.

Assignació de dispositius. Els donants reben de la plataforma un llistat prioritzat de receptors en base als següents criteris: i) la proximitat entre donant i receptor, ii) el suport social que ha rebut el receptor i iii) la reputació del receptor a la plataforma (o altres plataformes federades). Els donants trien d’aquest llistat el receptor finalista i el nombre de dispositius que rep. L’assignació pot considerar-se discriminatòria doncs el donant és qui en fa la selecció però la plataforma ho resol assignant els dispositius propietat de la plataforma (els dispositius que es donen per segona vegada). La reputació d’un receptor es mesura principalment per: 1) el nombre de dispositius aportats via menció de donants, 2) el compromís d’estendre el temps de vida dels dispositius rebuts, 3) la preparació per a una nova reutilització dels dispositius rebuts, i 4) fer-ne el reciclatge en un punt autoritzat, sempre que no hi hagi demanda per a un nou recurs.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: