Dotació d’aparcament de bicicletes segurs a tots els edificis

Descripció: 

Breu descripció:

Dotació d’aparcament de bicicletes segurs a tots els edificis (LE-3.21).

Línia estratègica: mobilitat.

Objectiu: promoure la utilització de la bicicleta com a mode de transport universitari.

Segons les necessitats detectades a l’actuació de dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres, o per sol·licituds degudament justificades de les administracions de centre, s’ampliaran, es modificaran o es crearan nous aparcaments de bicicleta segurs, instal·lant sempre el model en U invertida, i sempre que sigui possible en zones transitades i/o amb videovigilància. D’aquesta manera es pretén frenar els robatoris i incentivar l’ús de la bicicleta entre la comunitat universitària.

Fases:

-       Detecció de necessitat d’ampliació o  modificació d’aparcaments de bicicletes (actuació de dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres o sol·licitud del responsable de centre).

-       Discussió de la proposta d’ampliació, modificació o nova implantació d’aparcaments de bicicleta amb el/s responsable/s del centre.

-       Sol·licitud de pressupostos i contractació de l’actuació.

-       Instal·lació de l’aparcament.

L’anàlisi de les necessitats d’aparcament s’integra en l’actuació de dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres i no comporta dedicació de recursos humans addicionals. Les obres d’ampliació, modificació o nova implantació dels aparcaments de bicicletes tindran costos associats tant materials com de mà d’obra, que dependran de la dimensió de l’aparcament i de la necessitat d’adaptació dels espais on s’ubiquin.

Indicadors de seguiment:

Nombre d’aparcaments de bicicleta instal·lats i/o substituïts.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: