Elaboració i seguiment del Pla Director d`Infraestructures

Descripció: 

Breu descripció:

L’ATM s’encarrega de l’elaboració i seguiment del Pla Director d’Infraestructures. Aquest pla recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota. El Pla incorpora un programa d’ampliació de la xarxa, un programa d’intercanviadors, de modernització i de millora de la infraestructura, actuacions a la xarxa ferroviària estatal i infraestructures de transport públic per carretera.
És un pla integral (contempla les infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota), revisable (es fa un informe anual del seguiment del grau del seu compliment i una revisió del pla cada cinc anys) i participatiu (inclou informació i aportacions de les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants).


Més informació: http://www.atm.cat/web/ca/PDI.php

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: