Elaborar i implantar un pla de gestió de residus

Descripció: 

Breu descripció:

Redactar el document on es detallaran les actuacions, la temporalitat, els actors implicats, els fluxos de residus a gestionar i la previsió pressupostària per a la gestió de residus de la UAB.
El document seguirà les directrius dels Programes de Gestió de Residus que publiquin les autoritats competents (Agència de Residus de Catalunya ARC, i Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB) i inclourà actuacions especifiques.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: